Ta oferta pracy jest nieaktualna od 31 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Osoba do spraw promocji w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji

 • Tarnowo Podgórne (pow. poznański), Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 22.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

  ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji na stanowisko

  do spraw promocji w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji
  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

  Zakres zadań na stanowisku pracy:

  • Organizowanie i prowadzenie promocji i marketingu na rzecz Gminy.
  • Redakcja gminnej strony internetowej oraz profili Gminy w mediach społecznościowych.
  • Organizacja gminnych spotkań, uroczystości, imprez okolicznościowych.
  • Współpraca z wszystkimi wydziałami i jednostkami Gminy w zakresie promocji.
  • Współpraca z społecznością lokalną, przedsiębiorcami, instytucjami oraz organizacjami lokalnymi i ponadlokalnymi.
  • Przygotowywanie i współpraca przy przygotowywaniu odpowiedzi na pytania kierowane do Wójta Gminy.

  Od kandydatów wymaga się - wymagania niezbędne :

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • nieposzlakowana opinia,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  Wykształcenie :

  Konieczne: wyższe .

  Pożądane: studia podyplomowe w zakresie kształtowania wizerunku instytucji lub inne związane bezpośrednio z wykonywaną pracą

  Doświadczenie zawodowe :

  Pożądana: 2 lata w redakcji lub w administracji.

  Niezbędna wiedza :

  • Ustawa o samorządzie gminnym,
  • Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych
  • Prawo prasowe,
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
  • Ustawa o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • Kodeks Cywilny.

  Znajomość języków obcych :

  Język angielski - średnio-zaawansowany (B2)

  Język niemiecki - średnio- zaawansowany (B2)

  Umiejętności:

  • Biegła znajomość MS Office,
  • Umiejętność wystąpień publicznych,
  • Umiejętność redagowania publikacji, prezentacji i wystąpień publicznych,
  • Umiejętność organizacji imprez okolicznościowych
  • Umiejętność negocjacji
  • Umiejętność tworzenia dokumentacji fotograficznej,
  • Umiejętność obsługi programów graficznych,
  • Umiejętności analityczne.
  • Prawo jazdy kat. B.

  Uzdolnienia :

  • Wysokie zdolności komunikacyjne,
  • Łatwość w pisaniu tekstów,
  • Zdolności organizacyjne,
  • Łatwość nawiązywania kontaktów,
  • Zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego.

  Cechy osobowości:

  • Punktualność i dokładność,
  • Odporność na stres i na zmiany w pracy
  • Wysoka kultura osobista,
  • Samodzielność.

  Informacje o warunkach i miejscu pracy:

  Pełen etat. Praca o charakterze stacjonarnym, w godzinach pracy Urzędu. Wymagana dyspozycyjność na polecenie przełożonych w godzinach i poza godzinami i dniami pracy Urzędu.

  Informacje i wymagania dodatkowe :

  • W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
  • Aplikacje otrzymane po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci spełniający wymagania formalne w najwyższym stopniu zostaną zaproszeni na spotkanie    z Komisją Rekrutacyjną.
  • Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  Chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

  - życiorys (cv)

  - list motywacyjny

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

  - kserokopie świadectw pracy,

  - zgodę na przetwarzanie danych do kontaktu w procesie rekrutacji

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych do kontaktu w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

  - zgodę na przetwarzanie danych szczególnych w procesie rekrutacji: 

  (zgodę wyraża się w przypadku podania w procesie rekrutacji danych szczególnych takich jak: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych szczególnych wskazanych w
  art. 9 ust. 1 RODO w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  - oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenie o niekaralności lub karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  - Kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia przysługującego osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 18 lutego 2019 r., do godz. 18.00. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 w godzinach pracy Urzędu. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115 w Tarnowie Podgórnym.

  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Gminę inspektorem ochrony danych pod adresem:
  • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
  • e-mail: [email protected]
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:
  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, dołączane są do jego akt osobowych.
  2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu, są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego kandydata, chyba że zostaną wcześniej odebrane osobiście przez składające je osoby.
  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą zostać odebrane osobiście w ciągu 14 dni od dnia publikacji informacji o wyniku naboru.
  4. Dokumenty nie odebrane w terminach określonych w pkt. 2 i 3 podlegają zniszczeniu.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.