KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

 1. Administrator Danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CMA CGM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Polskiej 13A, 81 – 339 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000010726, NIP: 586-000-60-16, tel: +48 586279700, FAX: +48 586279701, e-mail: [email protected]
 2. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników CMA CGM Polska Sp.  o.o. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora.
 3. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji usług. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom Administratora, podwykonawcom Administratora, firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,  firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej, aby realizować cele wymienione w punkcie 2 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych Spółce. W każdym przypadku przekazywania Państwa danych poza EOG innym podmiotom, Administrator wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Administrator może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą będącym osobą trzecią na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 5. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych.
 6. Uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy się kontaktować się z Administratorem -  adres e- mail: [email protected]  lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając list na adres CMA CGM Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13A, 81 – 339 Gdynia  z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”. 
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 
CMA CGM Polska Sp. z o.o.

Outside Sales Representative

CMA CGM Polska Sp. z o.o.O firmie

CMA CGM Polska Sp. z o.o.

Polska 13A

Gdynia

CMA CGM Group is present in more than 160 countries through its network of over 755 agencies, with more than 29,000 employees worldwide (4,500 in France).

With a young and diversified fleet of 445 vessels, the CMA CGM Group serves over 420 of the world's 521 commercial ports. Through more than 200 shipping lines, the company operates on every one of the world's seas.

At CMA CGM, it’s all about customers’ satisfaction, how to meet and exceed their expectations. At CMA CGM, customers are placed at the heart of our corporate strategy. CMA CGM Customer care is to develop and create series of secured and safe services and fast moving solutions that CMA CGM designed to enhance the level of our customer satisfaction.
Currently we are looking for Outside Sales to join the Commercial Team

Position in the Gdynia Office.

 

Principal duties and accountabilities 

 • Strong customer orientated approach 
 • Strong focus on developing new business opportunities
 • Pursue and secure business in line with the business strategy
 • Research and understands the market to identify and establish business contacts with potential customers
 • Identifying customer needs and providing solutions
 • Research and analyze competitive and industry trends
 • Execute quality sales calls and follow sales standards
 • Conduct monthly/quarterly/annual business reviews
 • Negotiating skills with both the Client and Principal, compiling offers
 • Ability to concise reporting, drawing conclusions and analysis
 • Willingness to travel
 • Knowledge of the tender process is appreciated

Competencies

 • 5 -7 years experience within shipping or forwarding industry and sales
 • Business knowledge related sales shipping industry
 • Advanced English communication skills (written and verbal)
 • Customer driven, creative, innovative, self-disciplined, consistent, self-reliance and determined
 • Ability to cooperate and work in group
 • Good Communication skills
 • Command of MS Office, CRM system knowledge is an attribute

Working with us implies

 • Full time employment contract with additional medical care, pension plan, long service awards 
 • Stability of employment and possibility to develop your career by attending Jump project
 • The opportunity to use English in daily basis and to gain new sales and customer service experience
 • High company standards and culture

 Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie w aplikacji oświadczenia: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była uwzględniana na potrzeby przyszłych rekrutacji umieść w CV dodatkową zgodę: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
bottom
CMA CGM Group is present in more than 160 countries through its network of over 755 agencies, with more than 29,000 employees worldwide (4,500 in France).

With a young and diversified fleet of 445 vessels, the CMA CGM Group serves over 420 of the world's 521 commercial ports. Through more than 200 shipping lines, the company operates on every one of the world's seas.

At CMA CGM, it’s all about customers’ satisfaction, how to meet and exceed their expectations. At CMA CGM, customers are placed at the heart of our corporate strategy. CMA CGM Customer care is to develop and create series of secured and safe services and fast moving solutions that CMA CGM designed to enhance the level of our customer satisfaction.
Currently we are looking for Outside Sales to join the Commercial Team

Position in the Gdynia Office.

 

Principal duties and accountabilities 

 • Strong customer orientated approach 
 • Strong focus on developing new business opportunities
 • Pursue and secure business in line with the business strategy
 • Research and understands the market to identify and establish business contacts with potential customers
 • Identifying customer needs and providing solutions
 • Research and analyze competitive and industry trends
 • Execute quality sales calls and follow sales standards
 • Conduct monthly/quarterly/annual business reviews
 • Negotiating skills with both the Client and Principal, compiling offers
 • Ability to concise reporting, drawing conclusions and analysis
 • Willingness to travel
 • Knowledge of the tender process is appreciated

Competencies

 • 5 -7 years experience within shipping or forwarding industry and sales
 • Business knowledge related sales shipping industry
 • Advanced English communication skills (written and verbal)
 • Customer driven, creative, innovative, self-disciplined, consistent, self-reliance and determined
 • Ability to cooperate and work in group
 • Good Communication skills
 • Command of MS Office, CRM system knowledge is an attribute

Working with us implies

 • Full time employment contract with additional medical care, pension plan, long service awards 
 • Stability of employment and possibility to develop your career by attending Jump project
 • The opportunity to use English in daily basis and to gain new sales and customer service experience
 • High company standards and culture

 Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie w aplikacji oświadczenia: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była uwzględniana na potrzeby przyszłych rekrutacji umieść w CV dodatkową zgodę: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne