Ta oferta pracy jest nieaktualna od 170 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Partner ds. Fotowoltaiki

 • Gorzów Wielkopolski, lubuskie
 • Specjalista
 • 04.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wystarczy, że złożysz aplikację na stanowisko:

  PARTNER DS. FOTOWOLTAIKI


  Jeżeli masz doświadczenie w sprzedaży produktów OZE, energii elektrycznej lub innych
  usług do Klienta indywidualnego lub biznesowego,
  chciałbyś sprzedawać nowoczesne rozwiązania w konkurencyjnej cenie...
  i szukasz pracy, w której TY decydujesz ile zarabiasz...


  O D P O W I E D Z  N A  T Ą  O F E R T Ę   ! ! !

  W s p ó ł p r a c u j ą c   z   n a m i :

  • sprzedajesz wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne
  • oferujesz produkt w konkurencyjnej cenie
  • otrzymujesz wysokie i atrakcyjne prowizje
  • Ty decydujesz o cenie sprzedaży danego produktu i tym samym o wysokości prowizji
  • podpisujesz umowę bez zakazu konkurencji
  • dostajesz wsparcie szkoleniowe, techniczne i marketingowe


  I n f o r m u j e m y,  ż e:

  • wymagamy samodzielności
  • oferujemy wynagrodzenie stricte prowizyjne
  • nie oferujemy narzędzi pracy poza materiałami marketingowymi
  • akceptujemy współpracę na zasadzie pracy dodatkowej
  • prowadzimy sprzedaż do firm, instytucji, gospodarstw rolnych i klientów
  indywidualnych


  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV.  KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY
  Zielona Firma Sp. z o.o.

  Zielona Firma Sp. z o.o. (dalej również „Zielona Firma”) w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mając na względzie art. 12 i 13 RODO, informuje jak następuje:

  § 1 Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Zielona Firma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 339265, nr tel.: 12 307 39 49, e-mail: [email protected]

  § 2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  1. Zielona Firma przetwarza dane osobowe zawarte w przesłanym CV w celu rekrutacji. Zielona Firma będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności, aby ocenić kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja, a następnie dokonać wyboru odpowiedniego kandydata. 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ dane te są niezbędne do zawarcia umowy. 3. W przypadku przekazanie innych danych niż wymienione powyżej, w tym zdjęcia, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zielona Firma nie wymaga (na etapie rekrutacji) przekazanie innych danych, z tego względu przekazanie innych danych jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg procesu rekrutacji.

  § 3 Odbiorcy danych osobowych Dane zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych zostaną udostępnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Zielona Firma.

  § 4 Okres przetwarzania danych osobowych Zielona Firma będzie przechowywać dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, które zostały przesłane dokumenty aplikacyjne. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody, najpóźniej do zakończenia procesu rekrutacji.

  § 5 Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane 1 Osoba, której dane są przetwarzane może: 1.1 żądać od Zielonej Firmy dostępu do dotyczących jej danych osobowych. Zielona Firma jest zobowiązana do przekazania takich informacji jak np.: cel przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych, uprawnienia wynikające z przetwarzania danych osobowych; 1.2 żądać od Zielonej Firmy sprostowania jej danych osobowych. Zielona Firma jest zobowiązana do usunięcia błędów, nieścisłości w przetwarzanych danych; 1.3 żądać od Zielonej Firmy usunięcia jej danych osobowych, jeśli np.: dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Zielona Firma jest zobowiązana do usunięcia danych, o ile nie dysponuje skuteczną podstawą prawną do przetwarzania tych danych. Przykładowo prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione dochodzeniem roszczeń przez Zieloną Firmę; 1.4 żądać od Zielonej Firmy ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeśli np.: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych. W przypadku skorzystania z uprawnienia Zielona Firma, za wyjątkiem przetwarzania polegającego na przechowywaniu danych, jest uprawniona do przetwarzania danych tylko na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w pozostałych sytuacjach Zielona Firma jest zobowiązana do zaprzestania operacji na danych; 1.5 wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jednak mimo sprzeciwu Zielona Firma będzie mogła nadal przetwarzać dane, jeśli wykaże, że np.: przetwarzanie danych jest uzasadnione dochodzeniem jej roszczeń; 1.6 żądać od Zielonej Firmy, by Zielona Firma przekazał jej, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np.: w formie pliku typu Excel), dane jej dotyczące oraz żądać, by dane te zostały przekazane innemu administratorowi. Zielona Firma nie może odmówić spełnienia żądania, jeśli przetwarzanie danych odbywa się automatycznie i jest wykonywane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu zawarcia (wykonania) Umowy;  1.7  w każdym czasie wycofać zgodę, na podstawie której Zielona Firma przetwarza jej dane;   1.8  wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Zieloną Firmę jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   2  Przedstawione powyżej informacje na temat uprawnień stanowią wyczerpujące wyliczenie, jednak w celu zachowania przejrzystości, zwięzłości i prostoty oraz dla ułatwienia zrozumienia informacje zostały ograniczone do niezbędnego minimum wraz z podaniem przykładów. W razie potrzeby zapoznania się z konkretnymi uwarunkowaniami, wyjątkami i regułami wykonywania poszczególnych uprawnień rekomendowana jest lektura rozdziału III RODO.  § 7 Obowiązkowe i dobrowolne podanie danych osobowych  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W razie odmowy podania danych osobowych w wymaganym przez prawo zakresie Zielona Firma nie będzie brała pod uwagę kandydatury w procesie rekrutacji. 

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.