Oferta pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA - PROCES REKRUTACYJNY


Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08-323, REGON 430452634- dalej jako Administrator.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył p. Jacka Sierpień na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z nim możliwy jest za pomocą adresu: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach Prawa Pracy1 , Administrator danych osobowych będzie przetwarzał w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zawarte w dokumentach dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369);
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
 3. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 4. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 5. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek
 2. z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
 3. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Okres przetwarzania:

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy kalendarzowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Pan/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Stokrotka Sp. z o.o.

Partner Stokrotka Express

Stokrotka Sp. z o.o.O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ważna jeszcze 14 dni
  do: 21 maj 2021
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Aktualnie poszukujemy kandydatów
na stanowisko:
Partner Stokrotka Express
Miejsce pracy: Kraków

Co oferujemy

 • Kompletnie wyposażony
  i zatowarowany sklep
 • Gwarantowany przychód
 • Dodatkowy przychód za realizację celów sprzedażowych
 • Szkolenia wdrożeniowe i rozwojowe dla Partnera oraz jego pracowników
 • Profesjonalne wsparcie w każdym zakresie działalności sklepu
Stokrotka Express to nowa formuła sklepu convenience na miarę potrzeb i wymagań dzisiejszego konsumenta. Staranny dobór asortymentu, dodatkowe usługi, nowoczesna i funkcjonalna technologia sklepu oraz profesjonalna jakość obsługi są gwarancją udanych zakupów i pełnej satysfakcji naszych Klientów.

Czego oczekujemy

 • Założenia własnej działalności gospodarczej
 • Znajomości obsługi komputera
 • Umiejętności kierowniczych
 • Przedsiębiorczości
ZAINTERESOWANY?
PRZEŚLIJ SWOJE CV ZA
POMOCĄ PRZYCISKU APLIKUJ


Aktualnie poszukujemy kandydatów
na stanowisko:
Partner Stokrotka Express
Stokrotka Express to nowa formuła sklepu convenience na miarę potrzeb i wymagań dzisiejszego konsumenta. Staranny dobór asortymentu, dodatkowe usługi, nowoczesna i funkcjonalna technologia sklepu oraz profesjonalna jakość obsługi są gwarancją udanych zakupów i pełnej satysfakcji naszych Klientów.

Czego oczekujemy

 • Założenia własnej działalności gospodarczej
 • Znajomości obsługi komputera
 • Umiejętności kierowniczych
 • Przedsiębiorczości

Co oferujemy

 • Kompletnie wyposażony
  i zatowarowany sklep
 • Gwarantowany przychód
 • Dodatkowy przychód za realizację celów sprzedażowych
 • Szkolenia wdrożeniowe i rozwojowe dla Partnera oraz jego pracowników
 • Profesjonalne wsparcie w każdym zakresie działalności sklepu
ZAINTERESOWANY?
PRZEŚLIJ SWOJE CV ZA
POMOCĄ PRZYCISKU APLIKUJ


Ogłoszenie archiwalne