Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pedagog do obsługi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1

Świętego Bonifacego 81

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, inicjowanie kontaktów z rodziną naturalną,

 • diagnoza pedagogiczna dziecka,

 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych wspierających rozwój społeczny, emocjonalny, psychofizyczny,

 • rozmowa pedagogiczna z dzieckiem,

 • sporządzanie opinii pedagogicznych,

 • kierowanie wniosków do sądu i reprezentowanie stanowiska placówki podczas rozpraw w sądzie,

 • prowadzenie dokumentacji wymaganej ustawami, rozporządzeniami i przepisami prawa,

 • korespondencja z OPS, współpraca z asystentami rodzin i kuratorami,

 • współpraca z WCPR,

 • pozyskiwanie dokumentów dziecka,

 • współpraca ze szkołami i ośrodkami, w których przebywają podopieczni.

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,

 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 • nieposzlakowana opinia,

 • tytuł magistra na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,

 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustaw pokrewnych z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej a także postępowania w sprawach nieletnich

 • znajomość pakietu MS Office,

 • podstawowa znajomość regulacji prawnych dotyczących postępowania w sprawach nieletnich, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i podstawy kodeksu karnego.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,

 • szkolenia podnoszące kompetencję z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą,

 • komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów,

 • szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji,

 • umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy

 • pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole,

 • zdobywanie doświadczenia w rozwijającej się prężnie instytucji państwowej,

 • stabilne warunki zatrudnienia - pensja do 28 każdego miesiąca, korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • dodatki motywacyjne,

 • szkolenia oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • możliwość awansu zawodowego,

 • elastyczny czas pracy.

Informacje dodatkowe:

Miejsce pracy: Praca w budynku ZPOW Nr 1. Możliwość oddelegowania do pracy w placówkach podległych ZPOW Nr 1. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku niedostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek nieprzystosowany do przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Struktura organizacyjna

Dział Specjalistów

Wymiar czasu pracy

Pełny etat - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i pomiędzy placówkami wchodzącymi w skład ZPOW Nr 1.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Podporządkowanie służbowe

• bezpośrednie – Kierownik Działu Specjalistów

• pośrednie – Zastępca Dyrektora Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

• pośrednie - Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

• list motywacyjny,

• kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie rekrutacji na stanowisko Pedagog do obsługi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczenia klikając w przycisk "Aplikuj szybko" wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja na stanowisko pedagog”, złożenie wymaganych dokumentów i oświadczenia w sekretariacie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie w godz.: 8.00 - 16.00 lub o przesłanie ich pocztą na wyżej wskazany adres ZPOW Nr 1 z dopiskiem na kopercie: „Dział Specjalistów”.

Złożonych dokumentów aplikacyjnych ZPOW Nr 1 nie zwraca.

Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.