Oferta pracy

Pielęgniarka/Pielęgniarz

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Powstańców 52

Katowice

Twój zakres obowiązków

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia i zdrowia.

 • Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonywaniu kompleksowych świadczeń zdrowotnych, w tym podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych,

 • Miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i zespołów transportu sanitarnego zlokalizowane jest w Rejonach Operacyjnych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

 • Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Udzielającego Zamówienia i Przyjmującego Zamówienie zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Nasze wymagania

 • Zamówienie może być udzielone osobom wykonującym zawód pielęgniarki/pielęgniarza w formie prowadzonej indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej lub indywidualnej praktyki pielęgniarskiej ( wydruk z księgi rejestrowej)

 • Aktualny wydruk z CEIDG

 • Prawo Wykonywania Zawodu

 • Badanie potwierdzające zdolność do wykonywania przedmiotu umowy

 • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej bądź oświadczenie (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U. 2019, poz. 866 – dodatkowo w przypadku prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego OC na sumę nie mniejszą niż 15 000 zł za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym z włączeniem pojazdów mechanicznych

 • Prawo jazdy kategorii B/C (dotyczy oferentów składających ofertę jako pielęgniarka/pielęgniarz systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)

 • Uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych (dotyczy oferentów składających ofertę jako pielęgniarka/pielęgniarz systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego)

 • Posiada tytuł specjalisty lub specjalizuje się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii lub posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także posiada co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym

Dodatkowe informacje

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, wzorem umowy i formularzem ofertowym, zainteresowani mogą zapoznać się na stronie internetowej WPR www.wpr.pl w zakładce ogłoszenia, BIP WPR oraz w Dziale Kadr i Płac (pokój nr 2.15).

Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w terminie do dnia 10.08.2021 r. do godz. 9.00 w zaklejonych kopertach.

Umowa zawarta będzie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.10.2023 r.

Szczegóły dotyczące złożenia oferty zamieszczone są w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie https://wpr.pl/.