Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez T-Mobile w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
 2. T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz T-Mobile w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.
T-Mobile

PMO Specialist

T-MobileO firmie

T-Mobile

Marynarska 12

Warszawa

PMO Specialist
Workplace: Warsaw
Responsibilities:
 • Document, check and maintain project finances in corporate tools;
 • Assist in forecasting and planning, update forecasting tool on time and with data quality control;
 • Ordering of external consultants;
 • Time sheet management and control;
 • Conduct data analysis and provide regular reporting;
 • Assist with change management process execution in SAP environment, ensure effective communication between project stakeholders;
 • Help coordinate work of various teams in line organization;
 • Looking for ways to improve the current process.
Requirements:
 • Preferred degree in finance, economy, management and/or IT or equivalent professional experience;
 • Very good knowledge of MS Excel;
 • Proven analytical skills;
 • Experience in the following processes would be an additional advantage: finance control, PMO, forecasting and budgeting, change management;
 • Ability to work in a semi-virtual team and complex stakeholder matrix;
 • Ready to occasionally travel within EU;
 • Fluent written and spoken English;
 • Excellent communication and interpersonal skills;
 • Great time management skills;
 • Ability to handle multiple topics/ tasks;
 • Can-do attitude;
 • Nice to have: previous experience with ERP systems; knowledge of Jira or similar project management applications.
We can offer to you:
 • Reasonable salary related with represented level of skills and work engagement;
 • Flexible work hours with option for remote work;
 • Extensive development opportunities;
 • Meaningful responsibilities from first day;
 • Excellent benefits and inclusive environment;
 • Challenging job in a dynamic and multinational environment;
 • Opportunity to participate in strategic projects and to learn from experience project managers, consultants and experts.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. [email protected]
PMO Specialist
Workplace: Warsaw
Responsibilities:
 • Document, check and maintain project finances in corporate tools;
 • Assist in forecasting and planning, update forecasting tool on time and with data quality control;
 • Ordering of external consultants;
 • Time sheet management and control;
 • Conduct data analysis and provide regular reporting;
 • Assist with change management process execution in SAP environment, ensure effective communication between project stakeholders;
 • Help coordinate work of various teams in line organization;
 • Looking for ways to improve the current process.
Requirements:
 • Preferred degree in finance, economy, management and/or IT or equivalent professional experience;
 • Very good knowledge of MS Excel;
 • Proven analytical skills;
 • Experience in the following processes would be an additional advantage: finance control, PMO, forecasting and budgeting, change management;
 • Ability to work in a semi-virtual team and complex stakeholder matrix;
 • Ready to occasionally travel within EU;
 • Fluent written and spoken English;
 • Excellent communication and interpersonal skills;
 • Great time management skills;
 • Ability to handle multiple topics/ tasks;
 • Can-do attitude;
 • Nice to have: previous experience with ERP systems; knowledge of Jira or similar project management applications.
We can offer to you:
 • Reasonable salary related with represented level of skills and work engagement;
 • Flexible work hours with option for remote work;
 • Extensive development opportunities;
 • Meaningful responsibilities from first day;
 • Excellent benefits and inclusive environment;
 • Challenging job in a dynamic and multinational environment;
 • Opportunity to participate in strategic projects and to learn from experience project managers, consultants and experts.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne