Oferta pracy

Podinspektor do Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

4 0006 000 brutto / mies.
 • Warszawa

  mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Specjalista
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Podinspektor
do Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji
w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

wymiar etatu – 1/1

 

Przewidywana kwota wynagrodzenia brutto,
obejmująca wszystkie składniki płacowe,
w przedziale: 4000 do 4600 zł.

 

Do Twoich głównych zadań na stanowisku będzie należało m. in.:

 1. Kompleksowe prowadzenie spraw promocyjnych w zakresie informowania o działalności województwa mazowieckiego na obszarze innowacyjności, działalność na rzecz budowania pozytywnego wizerunku województwa, w tym inicjowanie, kreowanie, koordynowanie i promowanie działań mających na celu budowę wizerunku województwa mazowieckiego jako regionu innowacyjnego, atrakcyjnego i aktywnego.
 2. Współpraca w prowadzeniu spraw związanych z realizacją Konkursu „Startuj z Mazowsza”.
 3. Współpraca w prowadzeniu spraw związanych z realizacją Konkursu „Innowator Mazowsza”.
 4. Udział w realizacji projektu z zakresu profesjonalizacji i integracji usług proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 5. Realizacja zadań związanych z promocją i wsparciem przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami rządowymi, samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu regionalnego systemu innowacji.
 6. Udział w realizacji zadań dotyczących współpracy z organami administracji rządowej, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami w zakresie programów i projektów dotyczących promocji i wsparcia innowacji oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Aplikuj, jeśli masz:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Udokumentowane odbycie stażu lub praktyk lub wolontariatu lub działania w organizacjach studenckich w zakresie zadań związanych z promocją, komunikacja publiczną i/lub public relations.

Twoim dodatkowym atutem będzie:

 1. Znajomość obsługi komputera - pakietu MS Office.
 2. Posiadanie kompetencji:
  1. innowacyjności i elastyczności,
  2. samodzielności,
  3. myślenia analitycznego,
  4. pracy zespołowej,
  5. sumienności / rzetelności.
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1) - będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowo oczekujemy od Ciebie:

 1. Nieskazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie).
 2. Pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nieposzlakowanej opinii.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Pracę w nowocześnie zarządzanej i docenianej na rynku instytucji
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji, rozwój zawodowy oraz możliwość awansu
 • Program mentorski dla nowozatrudnionego pracownika
 • Wsparcie doświadczonego zespołu
 • Atrakcyjne dodatkowe benefity i świadczenia pracownicze (m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, karta sportowo-rekreacyjna) 
 

Informacje dodatkowe:

 1. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Praca administracyjno – biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
 3. Praca w siedzibie urzędu.
 4. Praca w zespole.
 5. Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.

 

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

(W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).

 

Oferty muszą zawierać:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. kwestionariusz osobowy (docx, 18,6 kB),
 3. oświadczenie kandydatów (docx, 36,5 kB),
 4. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (docx, 15,6 kB)
 5. kserokopie dyplomów,
 6. kserokopie świadectwa pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań,
 8. adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test,

 

 

Tak przygotowane oferty należy dostarczyć do 1 lipca 2019 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 1 lipca 2019 r.
Dokumenty aplikacyjne w formie papierowej, zawierające na kopercie dane nadawcy i informację „Oferta pracy nr 46.2019”, można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w Informacji (parter) lub przy ul. S. Okrzei 35, w Kancelarii Ogólnej (IV piętro, pokój 424 A), wysyłając za pośrednictwem operatora pocztowego (poczta tradycyjna/kurier) lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.
Po weryfikacji formalnej kolejnym etapem jest test. O terminie oraz miejscu pisania testu, kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, będą poinformowani e-mailowo lub telefonicznie. Do rozmów kwalifikacyjnych będą zaproszeni kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z testu.
Zakres najważniejszych zagadnień obowiązujących kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieszczony jest w Zasadach naboru.
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (www.mazovia.pl. – Oferty pracy – Oferty pracy w urzędzie marszałkowskim – Przebieg procesu naboru – Ogłoszenie nr 46.2019) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dane kontaktowe:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: [email protected], ePUAP: /umwm/esp;
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (22) 597 96 63, e-mail: [email protected]
 

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy; mogą być udostępnione:
  1. uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 2. będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, a następnie będą bezpowrotnie usuwane.
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Przesłane aplikacji do procesu rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

 

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

 

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

 

Dziękując wszystkim zainteresowanym informujemy,
że odpowiemy na wszystkie poprawnie złożone aplikacje.
 
Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji.”
 
 Jeśli jesteś również zainteresowany, aby Twoje zgłoszenie było przechowywane w Naszej bazie aplikacji, dopisz proszę:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przeprowadzenia przyszłych naborów.” 
 

Ogłoszenie archiwalne