Oferta pracy

Podinspektor ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAO firmie

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA

plac Jana Pawla II 1

Olsztyn

DYREKTOR CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG
WSPÓLNYCH OLSZTYNA
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Podinspektor ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 1. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem praw dostępu do zasobów informacyjnych pracowników CIUWO i pracowników Jednostek Obsługiwanych przez CIUWO w systemie EZD oraz w systemie zgłoszeniowym (Helpdesk), a także w systemie tradycyjnym w zakresie spraw wcześniej w nim prowadzonych.
 2. Prowadzenie wykazów: osób uprawnionych do zasobów informacyjnych, aktywów i zasobów informacyjnych utrzymywanych przez CIUWO.
 3. Udział w tworzeniu i aktualizacji ewidencji i rejestrów zgodnie z zakresem działania Zespołu oraz Inspektora Ochrony Danych, w tym rejestru zbiorów danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru kategorii przetwarzania.
 4. Udział w procesie zapoznawania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Udział w przygotowywaniu oceny ryzyk w ramach kontroli zarządczej, bezpieczeństwa informacji (KRI, KSC) i naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a także oceny skutków dla ochrony danych (RODO).
 6. Udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji ochrony informacji (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i RODO) .
 7. Realizacja zobowiązań wynikających z
  1. umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz o zachowaniu poufności informacji,
  2. umów zachowania poufności informacji,
  3. porozumień w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz zachowania poufności informacji ochrony danych.
 8. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji, w tym ochronę danych osobowych i.
 9. Archiwizacja spraw i dokumentów realizowanych w Zespole.
 10. Realizacja obowiązków odbywa się pod nadzorem głównego administratora ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej lub koordynatora Zespołu i przy współpracy z Inspektorem Ochrony Danych.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ) 

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 6. Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa ochrony informacji;
 7. Znajomość przepisów prawa:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawa o samorządzie gminnym, a także przepisów wykonawczych.IV. KWALIFIKACJE DODATKOWE 

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej;
 2. Znajomość zasad elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 3. Znajomość funkcjonowania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 4. Terminowość;
 5. Dokładność w tworzeniu dokumentacji;
 6. Dobra organizacja czasu pracy.


V. UMIEJĘTNOŚCI 

 1. Komunikatywność;
 2. Kultura osobista;
 3. Umiejętność analitycznego myślenia;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 6. Umiejętność pracy w sytuacjach trudnych, stresowych oraz pod presją czasu.


VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku;
 2. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy.


Dokumenty dodatkowe:

 1. Kopie zaświadczeń/dokumentów o ukończonych kursach lub szkoleniach;
 2. Kopie referencji lub opinii, w tym na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii kandydata;
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z póź.zm.));

  Inne dokumenty, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy na stanowisku określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze.VII. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.praca.olsztyn.eu w terminie do dnia 6 grudnia 2020 roku

KLAUZULA INFORMACYJNA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWSIKO URZĘDNICZE W CIUWO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna , Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod @ciuwo.olsztyn.eu.
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO .
 4. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 6. do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.

VIII. INNE INFORMACJE 

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. CIUWO zastrzega prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

Aplikacje, które wpłyną do CIUWO po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o przebiegu zatrudnienia. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również min.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło, wydruk ze strony internetowej właściwego rejestru przedsiębiorców (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego). Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego a kopie ich tłumaczenia dołączone do kopii dokumentów sporządzonych w języku obcym.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej CIUWO na stronie internetowej bip.ciuwo.olsztyn.eu, stronie praca.olsztyn.eu oraz na tablicy informacyjnej CIUWO zlokalizowanej w siedzibie CIUWO.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 8 godzin na dobę, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
Miejsce pracy: Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
Praca mieszana administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy komputerze.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w CIUWO wynosił mniej niż 6%.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy