Oferta pracy

Podinspektor ds. finansowo – księgowych

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW M ST WARSZAWY

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW M ST WARSZAWY

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych przydzielonych placówek oświatowych, w szczególności:

- przyjmowanie i kontrola formalno-rachunkowa dokumentów otrzymanych z zewnątrz, oraz z Działu Płac i Sekcji Analiz i Planowania;

- dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego;

- weryfikacja kontrahentów na Białej liście podatników VAT, w GUS, CEIDG, KRS;

- terminowe sporządzanie przelewów oraz zestawień niezbędnych do ich akceptacji;

- rozliczanie zaliczek, magazynów żywnościowych, stypendiów;

- rozliczanie dochodów budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

- import list płac i uzgadnianie z Działem Płac rozrachunków wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;

- analiza sald kont, rozrachunków, realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planów finansowych;

- uzgadnianie kont majątkowych z zestawieniami dostarczanymi przez placówki;

- księgowa obsługa funduszu świadczeń socjalnych;

- sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych wraz z informacjami uzupełniającymi.

- Współpraca z prowadzonymi placówkami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi finansowo – księgowej.

- Rozliczanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów.

- Przygotowywanie danych niezbędnych do analiz budżetu oraz materiałów dla kontroli, audytów.

- Przygotowanie dokumentów księgowych celem archiwizacji i przekazywanie ich do Sekcji Administracji i Zamówień Publicznych.

- Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w Centralnym Rejestrze Umów m.st. Warszawy.

Nasze wymagania

Niezbędne:

- Wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie ekonomii lub rachunkowości;

- Doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok stażu pracy w tym co najmniej 0,5 roku w obszarze księgowości;

- Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;

- Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;

- Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- Nieposzlakowana opinia;

- Znajomość aktów prawnych:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

Ustawa z dnia 04 marca 1995 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty

st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura www.dbfo.ursynow.pl)

- Umiejętności praktyczne:

Znajomość zasad rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych;

Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).

Dodatkowe:

- Preferowane wykształcenie – wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości;

- Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 1 rok stażu pracy w obszarze księgowości jednostek sektora finansów publicznych;

Umiejętności szczególne:

- Znajomość programu finansowo – księgowego QNT;

- Umiejętność analitycznego myślenia;

Kompetencje:

- Identyfikacja z Pracodawcą;

- Komunikatywność i współpraca;

- Orientacja na klienta;

- Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;

- Sumienność;

- Terminowość i zarządzanie czasem.

To oferujemy

Warunki pracy

1. Zatrudnienie w 1,00 (pełnym) wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.

2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.

3. Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu, drukarki oraz skanera.

4. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

Wymagane dokumenty

1. Curriculum vitae (życiorys) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

2. Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzu aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji) ;

3. Oświadczenie kandydata dla celów zatrudnienia w DBFO – w przypadku ubiegania się o stanowisko kierownika (wypełnione w formularzu aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji);

4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

5. Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;

6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych;

7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty

w formie skanów w formacie plików: PDF lub JPG, jako załączniki do wiadomości.

Termin i miejsce składania dokumentów

- Forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego pod ogłoszeniem, przycisk APLIKUJ.

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej

61 w Warszawie na V w sekretariacie, pokój 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

- Termin:

Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

22 sierpnia 2021 roku

O złożeniu dokumentów aplikacyjnych w terminie decyduje data i godzina przesłania formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji. Dokumenty nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

- Planowany termin przeprowadzenia testu i odbycia rozmów z kandydatami: 02 września 2021 r.

- Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze kandydatów - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.