Oferta pracy

Podinspektor ds. Kadr i Płac

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1O firmie

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1

Świętego Bonifacego 81

Warszawa

Dyrektor Zespołu do obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
Podinspektor ds. Kadr i Płac

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 • sporządzanie, naliczanie płac brutto i netto pracowników ZPOW oraz obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie odpowiednich dokumentów,
 • sporządzanie list wypłat nagród jubileuszowych i list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych dla wyżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ZPOW,
 • sporządzanie miesięcznych list wypłat ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych na podstawie odpowiednich dokumentów,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie dostarczonych protokołów (wniosków) przez Komisję Socjalną,
 • sporządzanie wszystkich przelewów płacowych do kontrahentów,
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia,
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzenia poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków,
 • sporządzanie analiz płacowych, prognoz i sprawozdawczości dotyczącej płac,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, tj. sporządzanie deklaracji ZUS – DRA, RCA, RSA, RZA, sporządzanie korekt ZUS w Płatniku,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 dla pracowników ZPOW i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej – prowadzenie akt osobowych,
 • wczytywanie harmonogramów czasu pracy do systemu kadrowo-płacowego i rozliczanie czasu pracy,
 • ewidencja absencji pracowniczej w systemie kadrowo-płacowym,
 • dbanie o należyte przechowywanie i archiwizowanie danych, dokumentów kadrowych i płacowych oraz sprawozdań.

Miejsce pracy:

Praca w budynku Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 na I piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku niedostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek nieprzystosowany do przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Struktura organizacyjna:

 • Dział Kadr i Organizacji

Liczba etatów i wymiar czasu pracy:

 • 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

Organizacja miejsca i stanowisko pracy:

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, współpracą z instytucjami zewnętrznymi, prowadzeniem rozmów telefonicznych, prowadzeniem korespondencji w formie tradycyjnej i w formie elektronicznej, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, sporadycznie praca w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Organizacja pomieszczenia przeznaczonego dla podinspektora ds. kadr i płac w celu wykonywania pracy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zakresie powierzchni, objętości i wysokości pomieszczenia oraz oświetlenia (światłem dziennym i elektrycznym), temperatury powietrza i wentylacji. Pomieszczenie jest wielostanowiskowe. W pomieszczeniu pracy wydzielono przestrzeń dla interesantów.

Organizacja przestrzenna stanowiska podinspektora ds. kadr i płac jest dostosowana do charakteru i wymagań wykonywanej pracy. Powierzchnia pola pracy pozwala na swobodę ruchu rąk przy wykonywaniu czynności, a elementy potrzebne do pracy znajdują się w optymalnym zasięgu oczu i obu rąk. Stanowisko dostosowane do pracy przy komputerze. Zaleca się podpórki stabilizujące pozycję ręki, zwiększające precyzję oraz komfort pracy przy komputerze. Stanowisko pracy zaopatrzone w obrotowe krzesło na kołkach z regulacją wysokości i pochylenia oraz z podłokietnikami. Stanowisko należy do prac biurowych, czynności są wykonywane przy niewielkim wydatku energetycznym, zaliczane do pracy lekkiej.

Stanowisko należy do prac biurowych, czynności są wykonywane przy niewielkim wydatku energetycznym, zaliczane do pracy lekkiej.

Czynniki uciążliwe mogące występować na danym stanowisku pracy to:.

 • obciążenia mięśniowo-szkieletowe spowodowane pozycją siedzącą utrzymywaną długotrwale podczas pracy,
 • nadmierne zmęczenie, zmęczenie wzroku, uszkodzenia narządu wzroku spowodowane intensywną pracą wzrokową, pracą przy monitorze ekranowym.

Podporządkowanie służbowe:

 • Bezpośrednie – Kierownik Działu Kadr i Organizacji
 • Pośrednie – Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1.
Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • minimalne kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na ww. stanowisku: wykształcenie średnie, 1 rok stażu pracy w obszarze kadr i płac
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość pakietów MS Office,
 • ogólna znajomość regulacji prawnych: Kodeks pracy, przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • innych dokumentów (przepisów i procedur) wynikających ze specyfiki pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu Kadry Vulcan i Płace Vulcn
 • wykształcenie wyższe na kierunku administracja
 • wskazane doświadczenie w dziale kadrowo-płacowym,
 • pożądane kompetencje: wiedza zawodowa (chęć jej poszerzania i zdobywania nowych umiejętności), rzetelność, sumienność, dokładność, uczciwość, terminowość, zaangażowanie, samodzielność i inicjatywa, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne, systematyczność, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie rekrutacji na stanowisko podinspektor ds. kadr i płac. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)”.
Proszę również zapoznać się z informacją dot. przetwarzania danych ochrony w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, która znajduje się na stronie www.bip.zpow.waw.pl w zakładce „Dane osobowe - rekrutacja”.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i oświadczenia w sekretariacie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie w godz.: 8.00 - 16.00 lub o przesłanie pocztą na wyżej wskazany adres Zespołu Nr 1.
 
Aplikacje przyjmowane są w terminie do dnia 23.11.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 11/2020”.
 
Oferty złożone po upływie wskazanego w ogłoszeniu terminu oraz niespełniające wymagań formalnych lub też złożone
w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja
o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 www.bip.zpow.waw.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1.
 
Złożonych dokumentów aplikacyjnych Zespół Nr 1 nie zwraca.
 
Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
W treści zgłoszenia prosimy umieścić następującą formułę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie rekrutacji na stanowisko podinspektor ds. kadr i płac. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)”.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy