Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego

URZĄD MIEJSKI KORONOWOO firmie

URZĄD MIEJSKI KORONOWO

plac Zwycięstwa 1

Koronowo

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KORONOWIE

Podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.

Stanowisko pracy:
Stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji
w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie – pełny etat
(stanowisko, wymiar etatu)
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 2 -letnie doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego, w tym przepisów prawa z zakresu:

- Ustawy o samorządzie gminnym,
- Prawa budowlanego,
- Prawa zamówień publicznych,
- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub innej ( inżynieryjnej, instalacyjnej, drogowej),
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność.

Do obowiązków pracownika na stanowisku podinspektora ds. – ds. przygotowania i realizacji inwestycji należeć będzie m.in.:

 • wykonywanie zadań inwestycyjnych gminy, współpraca z drugim stanowiskiem ds. inwestycji gminnych,
 • sprawowanie funkcji inwestora w stosunku do inwestycji finansowanych z budżetu gminy,
 • udział w opracowaniu wspólnie z właściwymi komórkami organizacyjnymi programu rozwoju inwestycji,
 • opracowanie projektów planów finansowych dotyczących inwestycji gminnych, zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na :
- inwestycje gminne
- modernizacje
- remonty,
 • nadzór formalny i rachunkowy w zakresie wszystkich zobowiązań dotyczących inwestycji gminnych, finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych,
 • udział w naradach koordynacyjnych w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • odbiór zrealizowanych inwestycji, udział w odbiorze,
 • współpraca z Wydziałem Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji w zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnych funduszy i rozliczania inwestycji dotowanych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w sprawach- realizacji infrastruktury technicznej gminy zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo, drogownictwo oraz terenów przeznaczonych pod inwestycje,
 • współpraca z zarządami dróg w zakresie planowania modernizacji inwestycji drogowych,
 • realizacja ustaleń wynikających z prawa energetycznego dotyczących opracowania planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • przygotowanie i udział w przetargach na opracowanie projektów budowlanych i wykonawstwo robót budowlanych,
 • wykonywanie sprawozdań z wykonanych inwestycji gminnych,
 • współpraca z pozostałymi stanowiskami Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 art. 13, ust. 2 pkt. 4a):

1. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Koronowie,
2. Praca częściowo w terenie – teren miasta i Gminy Koronowo,
3. Konieczność częstej komunikacji telefonicznej,
4 . Umiejętności interpersonalne, komunikatywność, kultura osobista.
5. Praca przy komputerze.

Informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikające z art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

1. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2, powinni złożyć, wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Informacje wynikające z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu 2021 r., kształtował się na poziomie poniżej 6 %.

Termin i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty przyjmowane są do 08.03.2021 r. włącznie.
- dokumenty można składać osobiście w „Kancelarii, Biurze – Podawczym” Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, (pok.nr 1), w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora – ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie.”
- dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, również z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora – ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie.”


WAŻNE
APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO WYZNACZANYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

UWAGA : Dokumenty, które kandydat powinien złożyć muszą być kompletne i bezwzględnie własnoręcznie przez niego podpisane. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do drugiego, decydującego, etapu konkursu.

Dodatkowych informacji udziela Monika Lewandowska – Dział Kadr
nr tel. kontaktowego: (0-52) 382 64 02

Uwaga:
Ogłoszenie o naborze zostało umieszczone na stronie internetowej ( Biuletyn Informacji publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo (www.bip.koronowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego

http://www.bip.koronowo.pl/?bip_id=12926&cid=7

 Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wyłącznie na druku załączonym do pobrania przy naborze na stronie BIP UM w Koronowie),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia, zaświadczenia o trwającym zatrudnieniu),
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
 • za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Uwaga: Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ogłoszenie archiwalne