Oferta pracy

Podinspektor ds. wsparcia procesów IT (Programista) w Dziale Informatyki

ZTM Warszawa

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Technologie, których używamy

Wymagane

 • SQL

Twój zakres obowiązków

 • tworzenie i rozwój aplikacji / elementów systemów między innymi w Visual Studio

 • budowanie zapytań SQL na potrzeby aplikacji

 • tworzenie aplikacji webowych

 • udział w projektach IT na różnych etapach zaawansowania

 • tworzenie dokumentacji technicznej wytwarzanego oprogramowania oraz materiałów szkoleniowych

 • weryfikacja kodu źródłowego pod względem jakości, optymalizacji, czytelności

 • tworzenie, utrzymywanie i aktualizację repozytorium dokumentacji i kodów źródłowych tworzonych i modernizowanych systemów informatycznych

 • świadczenie wsparcia merytorycznego w realizowanych projektach w ramach zadań programistycznych

 • ocena wykonalności i akceptacja wymagań technicznych oraz szacowanie pracochłonności realizacji oprogramowania

 • analiza i wspomaganie procesu usuwania stwierdzonych nieprawidłowości w danych oraz pracy systemów informatycznych

 • uczestnictwo w odbiorach oprogramowania, weryfikacji wymagań funkcjonalnych, testowaniu wdrażanego oprogramowania

Nasze wymagania

 • wykształcenie min. średnie

 • w przypadku wykształcenia średniego min. 2 lata ogólnego stażu pracy w tym min. 3 miesiące w obszarze merytorycznym (brak wymogu stażu pracy przy wykształceniu wyższym)

 • znajomość technik programowania

 • znajomość relacyjnych baz danych SQL

 • umiejętność analitycznego myślenia

 • umiejętność pracy w zespole

 • zaangażowanie, gotowość do doskonalenia zawodowego

 • dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym

 • doświadczenie w obszarze merytorycznym

 • znajomość środowiska .NET oraz umiejętność programowania w językach wspieranych przez platformę .NET - preferowany C#

 • znajomość PHP

 • znajomość architektury REST API

 • znajomość technologii webowych: HTML5, CSS / Bootstrap, javasctipt / ReactJS / jQuery

 • znajomość ASP.NET Core

 • umiejętność tworzenia procedur składowanych

 • znajomość technik i narzędzi wspierających proces wytwarzania oprogramowania

 • umiejętność wykorzystywania systemów kontroli wersji

 • znajomość procesu wytwarzania oprogramowania

 • posługiwanie się językiem angielskim na poziomie umiejętności czytania i rozumienia dokumentacji technicznej

 • samodzielność i wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

Wymagane dokumenty:

• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

• list motywacyjny

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

• kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie

• oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

• klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego: https://www.ztm.waw.pl/pracuj-w-ztm/

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 10.06.2022 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Podinspektor ds. wsparcia procesów IT (Programista) w Dziale Informatyki”

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Działania rekrutacyjne (m.in. test wiedzy i kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna) planowane są w terminie od 13 do 24 czerwca 2022 r. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.