Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Podinspektor - Główny specjalista ds. technicznych i dokumentacji budynków

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

4 2905 280 brutto / mies.
  • śląskie

    śląskie
  • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular)
  • praca stacjonarna
  • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

- Składanie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

- Prowadzenie ewidencji budynków oraz książek obiektów budowlanych budynków administrowanych przez MZGK w Mysłowicach. Gromadzenie i aktualizowanie danych dotyczących nieruchomości oraz przechowywanie dokumentacji technicznej budynków w tym opracowań projektowych i dokumentacji technicznej robót budowlanych wykonywanych w obiektach w toku ich użytkowania (m.in. gromadzenie, przechowywanie, weryfikowanie ich kompletności).

- Zapewnienie terminowego przeprowadzania kontroli okresowych budynków oraz wykorzystywanie ich wyników do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynków.

- Identyfikowanie potrzeb remontowych w budynkach administrowanych przez MZGK, opracowywanie i aktualizacja rocznego planu robót remontowych oraz wieloletnich planów inwestycji i remontów oraz monitorowanie stanu ich realizacji, w tym sporządzanie raportów z tego zakresu.

- Regulowanie stanów prawnych nieruchomości w celu zapewnienia zgodności ewidencji

i rejestrów ze stanem faktycznym.

- Planowanie środków na realizowane zadania oraz inicjowanie zakupu usług i dostaw niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań, sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za zakup usług i dostaw związanych z realizowanymi zadaniami oraz analizowanie kosztów zakupu usług i dostaw oraz proponowanie rozwiązań mających na celu ich racjonalizację. Uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których miasto Mysłowice posiada udziały.

- Zapewnienie utrzymania sprawnego działania dźwigów osobowych w tym zapewnienie badań technicznych oraz przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie inwestycji

i remontów dźwigów osobowych.

- Przygotowywanie informacji, sprawozdań, analiz oraz zestawień z zakresu realizowanych zadań na potrzeby Kierownika Wydziału, Kierownictwa MZGK, innych komórek organizacyjnych MZGK oraz uprawnionych podmiotów zewnętrznych.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne:

1. wymagania formalne:

1) wykształcenie wyższe;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) korzystanie z pełni praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2. pozostałe wymagania:

1) znajomość ustawy Prawo budowlane;

2) znajomość ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

3) znajomość:

a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego,

b. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

d. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

4) Umiejętność obsługi komputera – MS Office;

5) samodzielność;

6) inicjatywa;

7) organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów;

8) komunikacja;

9) współpraca;

10) umiejętności analityczne;

Wymagania dodatkowe (nie warunkują spełniania wymagań formalnych i dopuszczenia do procedury selekcji, ich spełnienie wpływa na uzyskanie wyższej liczby punktów w procedurze naboru):

1) wykształcenie wyższe na kierunku (lub o specjalności) budownictwo lub/i architektura lub/i urbanistyka lub wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami;

2) dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z administrowaniem/zarządzaniem nieruchomościami lub nadzorowaniem inwestycji budowlanych;

3) prawo jazdy kategorii B;

4) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;

5) znajomość kodeksu pracy w zakresie praw i obowiązków oraz przepisów BHP;

6) podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;

Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• życiorys (CV),

• list motywacyjny,

• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

• kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru – umieszczenie

w dokumentach aplikacyjnych i podpisanie następującej klauzuli:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z ubieganiem się o zatrudnienie w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (sekretariat, pokój nr 15, I piętro) lub przesyłać mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną (w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 21 września 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – stanowisko ds. technicznych i dokumentacji budynków: na adres:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

ul. Partyzantów 21

41- 400 Mysłowice

To oferujemy

- stabilność zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie: proponowane wynagrodzenie: od 4 290 zł do 5 280 zł brutto (na powyższe wynagrodzenie składa się: wynagrodzenie zasadnicze i premia regulaminowa), dodatkowo pracownikowi posiadającemu co najmniej 5 letni staż pracy przysługuje dodatek z tytułu wysługi lat uzależniony od stażu pracy w wysokości od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego

- przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju zawodowego,

- pracę w budynku MZGK w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 21 (stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym),

- praca wiąże się również z pracą w terenie w celu wizytacji administrowanych budynków,

Dodatkowe informacje:

- planowane zatrudnienie od października 2022 r.

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

- o terminie przeprowadzenia naboru (w tym rozmowy kwalifikacyjnej) kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie BIP MZGK oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MZGK przy ul. Partyzantów 21.

O nas

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach jest samorządowym zakładem budżetowym, powołanym w celu zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice.