Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Podinspektor/ Inspektor ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej

GMINA RASZYN

 • Szkolna 2A, Raszyn (pow. pruszkowski)
  Raszyn (pow. pruszkowski), mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

GMINA RASZYN

Szkolna 2A

Raszyn (pow. pruszkowski)

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie zadań realizowanych przez Referat w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji drogowych przewidzianych budżetem na dany rok i lata następne w tym:

 • przygotowanie dokumentacji w tym projektów umów dla wszczęcia postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji w zakresie remontu/przebudowy/budowy dróg;

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w w/w zakresie, których wartość nie przekracza 30 000 Euro;

 • Monitorowanie wykonywania zleconych prac na poszczególnych etapach ich realizacji;

 • Określanie zabiegów bieżącego utrzymania i zlecanie ich wykonania oraz odbiorów;

 • Planowanie/koordynowanie i kontrole robót utrzymaniowo-remontowych/inwestycyjnych;

 • Monitorowanie stanu technicznego dróg na podstawie wykonanych przeglądów;

 • Weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń finansowych prowadzonych zadań, kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z przyjętym przez inwestora harmonogramem, zatwierdzenie harmonogramów prac budowlanych;

 • Dokonywanie odbiorów robót oraz przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót naprawczych;

 • Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem, załatwianiem i obrotem dokumentacji w zakresie prowadzonych prac;

 • Udzielanie odpowiedzi na wpływające do Referatu: interpelacje, pisma, zapytania i wnioski, urzędów, instytucji oraz mieszkańców.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe/średnie (w przypadku posiadania wykształcenia średniego – wymagane 3 lata stażu pracy), kierunek: drogowy, budowlany lub pokrewny,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • prawo jazdy kat. B,

 • umiejętność pracy zespołowej. zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, sumienność, samodzielność,

 • znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane

 • Mile widziany min. 2-letni staż pracy w administracji samorządowej na wymienionym stanowisku lub w innej instytucji zajmującej się bezpośrednim uczestnictwem w procesie inwestycyjnym związanym z planowaniem i realizacją prac branży drogowej;

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy*,

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 • oświadczenie o niekaralności

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*,

 • kopie świadectw pracy (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych*,

 • klauzulę dotyczącą przetwarzanie danych osobowych*,

Informacje w warunkach pracy na stanowisku:

1. praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Raszyn,

2. wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

3. toalety: 1 toaleta (na parterze) przystosowana do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

4. w budynku urzędu brak wind,

5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej” OGŁOSZENIE KZ.2110.01.2022 do dnia 2 lutego 2022 r. (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.raszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.