Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Podinspektor/Inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich

Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Piotrkowska 104

Łódź

 
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor/Inspektor

ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich

oraz dochodów budżetowych niepodatkowych
w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich
oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych

w Wydziale Księgowości

w Departamencie Finansów Publicznych

Numer ref.: 172/DFP-Ksg.VI/19/XI/2021

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 172/DFP-Ksg.VI/19/XI/2021
Data publikacji ogłoszenia: 26 listopada 2021 roku
Termin składania ofert: 17 grudnia 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji finansowo-księgowej oraz budżetowej:
 • wydatków i dochodów bieżących i majątkowych w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych obsługiwanych przez Wydział,
 • dochodów budżetowych niepodatkowych, realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, w tym:
 • sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ujęcie w księgach rachunkowych (dekretacja),
 • sporządzania polecenia zapłaty,
 • prowadzenie obsługi księgowej rachunków bankowych,
 • prowadzenie bieżącej analizy kont rozrachunkowych wg kontrahentów,
 • wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, not księgowych,
 • sporządzanie potwierdzeń sald należności oraz weryfikacja potwierdzeń sald otrzymanych
  od kontrahentów,
 • sporządzanie:
 • cząstkowych, bieżących i okresowych sprawozdań budżetowych wydatków i dochodów oraz innych sprawozdań przewidzianych przepisami prawa w zakresie projektów współfinansowanych
  z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych obsługiwanych przez Wydział,
 • bieżących i okresowych sprawozdań budżetowych dochodów oraz innych przewidzianych przepisami prawa w zakresie dochodów budżetowych niepodatkowych,
 • prowadzenie analizy i uzgodnień zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych związanych
  z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz dochodów budżetowych niepodatkowych,
 • uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi miesięcznych wydatków budżetowych, zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków strukturalnych oraz dochodów budżetowych niepodatkowych
  w zakresie Oddziału ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych,
 • uzgodnienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami powiązanymi oraz not wyłączeniowych jednostek powiązanych w zakresie Oddziału ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych,
 • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT w zakresie zadań realizowanych przez Oddział ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych,
 • prowadzenie spraw budżetowych w zakresie dochodów niepodatkowych realizowanych przez Wydział na podstawie zebranych materiałów z poszczególnych Oddziałów Wydziału Księgowości, w tym:
 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz projektów planów i planów finansowych,
 • wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie i planach finansowych,
 • sporządzanie projektów harmonogramów i harmonogramów realizacji dochodów oraz ich aktualizacja,
 • sporządzanie analiz i informacji z wykonania budżetu,
 • przygotowanie i przekazanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
  lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
  a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
 • wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku
  z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji księgowej,
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług (VAT), Ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  o statystyce publicznej, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie rachunkowości lub/i finansów lub/i podatku VAT lub/i funduszy europejskich,
 • umiejętność pracy w programach finansowo-księgowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – świadectwo ukończenia szkoły średniej/ dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia
  i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej
  lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
  lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Oferta kandydata może zawierać:

 • Curriculum Vitae

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: Nabór nr 172/DFP-Ksg.VI/19/XI/2021, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
w terminie do dnia: 17 grudnia 2021 roku

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru (z późn. zm.).

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
w terminie do dnia: 17 grudnia 2021 roku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Urząd Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: [email protected]
 2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych,
  z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail [email protected] .
  Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi
  art. 6 ust.1 lit. a, b, c , art. 9 ust. 2 lit. b, g, h oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
a)     ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
b)     ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę w Urzędzie Miasta Łodzi.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym
  do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
  tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Wyniki naboru są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu przez okres
  3 miesięcy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. W przypadku kandydatów do pracy dane osobowe będą przetwarzane:
przez okres do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata – przez okres do 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru
(nabór nierozstrzygnięty) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z przypisaną kategorią archiwalną „A”, tj. w okresie wskazanym przez archiwum państwowe, a następnie przekazane do archiwum państwowego na wieczyste przechowywanie.
 1. W przypadku kandydatów zatrudnionych w wyniku naboru dane osobowe będą przetwarzane:
przez okres realizacji umowy o pracę oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 50 lat, zgodnie z kategorią archiwalną BE50, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a)   dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
b)   sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
c)   ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)   usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
b)   cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne