Oferta pracy

Podinspektor/Inspektor

Gdańskie Centrum Informatyczne

Gdańskie Centrum Informatyczne

prof. Witolda Andruszkiewicza 5

Stogi

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

Głównym zadaniem pracownika jest realizowanie zgłoszeń użytkowników usług informatycznych oraz ich rejestracja w systemie ServiceDesk Plus.

Celem pracy jest wsparcie pracowników GMG w zakresie zachowania ciągłości funkcjonowania stanowiska komputerowego.

Obowiązki podstawowe:

• przyjmowanie i rozwiązywanie telefonicznych zgłoszeń od użytkowników usług informatycznych oraz rejestracja zgłoszeń usług i incydentów ,

• udzielanie zdalnej pomocy użytkownikom;

• udzielanie porad telefonicznych z zakresu usterek sprzętu komputerowego oraz usług udostępnianych użytkownikom;

• asysta, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania,

• współpraca z pozostałymi grupami wsparcia w zakresie rozwiązywania i przekazywania zgłoszeń usług

i incydentów;

• nadzór nad zarejestrowanymi zgłoszeniami, eskalacja zgłoszeń przeterminowanych;

• szkolenie użytkowników z obsługi systemu zarządzania zgłoszeniami.

Obowiązki nieregularne:

• utrzymanie komputerowych stanowisk pracy wraz z peryferiami;

• utrzymanie sieci dostępowej dla stanowisk komputerowych;

• przenoszenie sprzętu komputerowego oraz jego przygotowywanie do pracy na stanowiskach docelowych;

• asysta, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania;

• wsparcie w prowadzeniu rejestru oprogramowania i licencji;

• udział w postępowaniach przetargowych w zakresie przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

• realizacja umów z dostawcami,

• udział w doborze i wdrażaniu rozwiązań oraz doskonaleniu procedur wewnętrznych;

• wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego w ramach zakresu działania Referatu Wsparcia Użytkowników i Infrastruktury;

Współpraca z jednostkami obsługiwanymi, wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami operacyjnymi Miasta oraz gminami gdańskiego obszaru metropolitalnego, oraz innymi interesariuszami.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne;

 • biegła obsługa komputerów, znajomość narzędzi pakietu Office365, praktyka w prowadzeniu napraw sprzętu komputerowego oraz instalacji i konserwacji systemu operacyjnego MS Windows 7, 8 i 10;

 • podstawowa znajomość sieci LAN;

 • doskonała znajomość budowy i działania komputerów;

 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej;

 • obywatelstwo polskie;

 • nieposzlakowana opinia;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Mile widziane

 • prawo jazdy kat. B;

 • doświadczenie w pracy z systemem zgłoszeniami;

 • umiejętności analitycznego myślenia;

 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;

 • znajomość zasad obsługi klienta;

 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej;

 • znajomość dobrych praktyk ITIL

 • duża odpowiedzialność i rzetelność w zakresie wykonywanej pracy;

To oferujemy

 • rozwój i doskonalenie zawodowe poprzez szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne;

 • zdobywanie wiedzy i doświadczeń poprzez uczestnictwo w projektach informatycznych;

 • praca w dużym i zróżnicowanym środowisku informatycznym;

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie

 • na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

 • miejsce pracy: Gdańsk,

 • specyfika pracy: praca biurowa, /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.

 • w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

 • dodatek stażowy /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.

 • o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 • przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2022 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Curriculum Vitae (CV),

• list motywacyjny,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów,

• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

• inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

• oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie z własnoręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

AKTUALNY WZÓR OŚWIADCZENIA (28 KB) do pobrania na stronie https://bip.gdansk.pl/gci

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy.

W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

• złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,

• spełniają wszystkie wymagania niezbędne.

Dokumenty należy dostarczyć do GCI w terminie od dnia 17.01.2022 r. do dnia 11.02.2022 r., decyduje data wpływu oferty.

Możliwe sposoby dostarczenia:

a) w formie elektronicznej poprzez formularz „Pisma ogólne” na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą GCI znajdującą się na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/ , na której istnieje adres skrytki odbiorczej: GCIGdansk/SkrytkaESP. W treści pisma na początku proszę umieścić adnotację: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor K GCI 01/22”. Rekomendujemy aby każdy wysłany formularz wraz z załącznikami był podpisany za pomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu kwalifikowanego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

b) w formie elektronicznej za pomocą wiadomości poczty elektronicznej na adres [email protected] .

W temacie wiadomości proszę umieścić adnotację: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor K GCI 01/22”. Przy tej formie dostarczenia dokumentów, po stronie aplikującego leży odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe dostarczenie dokumentów oraz zabezpieczenie zawartych w nich danych osobowych.

c) przesłać na adres:

Gdańskie Centrum Informatyczne

ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

80-601 Gdańsk

z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor/Inspektor

K GCI 01/22

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP http://bip.gdansk.pl/gci

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdańskie Centrum Informatyczne, z siedzibą 80-601 Gdańsk,

ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5.

Dane kontaktowe:

• ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk,

• tel. +48 58 768 82 88,

• e-mail: [email protected]

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w GCI.

4. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008

o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

5. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

• w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

• dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,

• dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,

• dokumenty aplikacyjne niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do GCI.

6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone

w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, z którymi GCI zawarło umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne

z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.