Oferta pracy

Podinspektor/Inspektor w zespole ewidencji majątku

Gdańskie Centrum Informatyczne

Gdańskie Centrum Informatyczne

prof. Witolda Andruszkiewicza 5

Stogi

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz licencji aplikacji, dysponowanie zasobami, zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących przez kontrolę stanu materiałów eksploatacyjnych,

 • prowadzenie kontroli gospodarki materiałowej i magazynowej,

 • weryfikacja kompletności dostaw oraz dokonywanie odbioru sprzętu komputerowego,

 • przenoszenie sprzętu komputerowego oraz jego przygotowywanie do pracy na stanowiskach docelowych,

 • realizacja umów z dostawcami,

 • wsparcie w prowadzeniu rejestru oprogramowania i licencji,

 • udzielanie telefonicznych i osobistych konsultacji w sprawie obsługi komputerowych stanowisk pracy dla wszystkich pracowników jednostek podległych wspieranych przez GCI,

 • przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń od użytkowników usług informatycznych, rejestracja wszystkich incydentów oraz problemów,

 • udzielanie zdalnej i bezpośredniej pomocy użytkownikom,

 • udzielanie porad telefonicznych z zakresu usterek technicznych sprzętu komputerowego oraz usług udostępnionych użytkownikom,

 • współpraca z pozostałymi grupami wsparcia w zakresie rozwiązywania i przekazywania incydentów,

 • udział w postępowaniach przetargowych w zakresie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego w ramach zakresu działania Referatu Wsparcia Użytkowników i Infrastruktury,

 • współpraca z jednostkami obsługiwanymi, wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, oraz innymi interesariuszami.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe,

 • sprawna obsługa komputera pracującego w środowisku Windows,

 • biegła znajomość narzędzia pakietu office, przede wszystkim Excel, Outlook, Word,

 • sprawne poruszanie się w obszarze przepisów prawa, umów,

 • język angielski na poziomie pozwalającym odczytywać dokumentację techniczną,

 • umiejętność komunikacji z klientami,

 • znajomość podstawowych zagadnień z obszarów księgowości i rachunkowości w zakresie gospodarowania majątkiem,

 • znajomość podstawowych form licencjonowania oprogramowania,

 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

 • obywatelstwo polskie lub spełnienie warunków określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 87,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • doświadczenie w pracy z systemem zarządzania zgłoszeniami.

To oferujemy

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie

 • na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,

 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

 • miejsce pracy: Gdańsk,

 • specyfika pracy: praca biurowa, /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

 • dodatek stażowy /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 • przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec- lipiec 2022.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Curriculum Vitae (CV),

• list motywacyjny,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów,

• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

• inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

• oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie z własnoręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

AKTUALNY WZÓR OŚWIADCZENIA do pobrania na stronie https://bip.gdansk.pl/gci

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą. W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

• złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,

• spełniają wszystkie wymagania niezbędne.

Dokumenty należy dostarczyć do GCI w terminie od dnia 17.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 r., decyduje data wpływu oferty.

Możliwe sposoby dostarczenia:

a) w formie elektronicznej poprzez formularz „Pisma ogólne” na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą GCI znajdującą się na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/ , na której istnieje adres skrytki odbiorczej: GCIGdansk/SkrytkaESP. W treści pisma na początku proszę umieścić adnotację: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w zespole ewidencji majątku K GCI 11/22” . Rekomendujemy aby każdy wysłany formularz wraz z załącznikami był podpisany za pomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu kwalifikowanego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

b) w formie elektronicznej za pomocą wiadomości poczty elektronicznej na adres [email protected] . W temacie wiadomości proszę umieścić adnotację: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w zespole ewidencji majątku K GCI 11/22” . Przy tej formie dostarczenia dokumentów, po stronie aplikującego leży odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe dostarczenie dokumentów oraz zabezpieczenie zawartych w nich danych osobowych.

c) przesłać na adres:

Gdańskie Centrum Informatyczne

ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

80-601 Gdańsk

z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor/Inspektor w zespole ewidencji majątku K GCI 11/22”

w terminie od dnia 17.05.2022 r. do dnia 6.06.2022 r., decyduje data wpływu oferty.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP http://bip.gdansk.pl/gci

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.