Podinspektor/Inspektor w zespole HelpDesk

Gdańskie Centrum Informatyczne

Gdańskie Centrum Informatyczne

prof. Witolda Andruszkiewicza 5

Stogi

Gdańsk

Technologie, których używamy

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • głównym zadaniem pracownika jest rejestracja zgłoszeń użytkowników usług informatycznych w systemie ServiceDesk Plus oraz ich realizowanie w trybie zdalnym;

 • przyjmowanie i rozwiązywanie telefonicznych zgłoszeń od użytkowników usług informatycznych oraz rejestracja zgłoszeń usług i incydentów , udzielanie zdalnej pomocy użytkownikom;

 • udzielanie porad telefonicznych z zakresu usterek sprzętu komputerowego oraz usług udostępnianych użytkownikom;

 • asysta, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, współpraca z pozostałymi grupami wsparcia w zakresie rozwiązywania i przekazywania zgłoszeń usług i incydentów;

 • nadzór nad zarejestrowanymi zgłoszeniami, eskalacja zgłoszeń przeterminowanych;

 • szkolenie użytkowników z obsługi systemu zarządzania zgłoszeniami utrzymanie komputerowych stanowisk pracy wraz z peryferiami;

 • utrzymanie sieci dostępowej dla stanowisk komputerowych;

 • przenoszenie sprzętu komputerowego oraz jego przygotowywanie do pracy na stanowiskach docelowych;

 • asysta, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania;

 • wsparcie w prowadzeniu rejestru oprogramowania i licencji;

 • udział w postępowaniach przetargowych w zakresie przygotowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, realizacja umów z dostawcami, udział w doborze i wdrażaniu rozwiązań oraz doskonaleniu procedur wewnętrznych;

 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego w ramach zakresu działania Referatu Wsparcia Użytkowników i Infrastruktury;

 • współpraca z jednostkami obsługiwanymi, wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami operacyjnymi Miasta oraz gminami gdańskiego obszaru metropolitalnego, oraz innymi interesariuszami.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne ;

 • biegła obsługa komputerów, praktyka w prowadzeniu napraw sprzętu komputerowego oraz instalacji i konserwacji systemu operacyjnego MS Windows 7, 8 i 10;

 • doskonała znajomość budowy i działania komputerów;

 • podstawowa znajomość narzędzi Office 365,

 • podstawowa znajomość sieci LAN;

 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej;

 • obywatelstwo polskie;

 • nieposzlakowana opinia;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy z systemem zarządzania zgłoszeniami (np. ME ServiceDesk Plus);

 • znajomość dobrych praktyk ITIL

 • umiejętności analitycznego myślenia;

 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;

 • znajomość zasad obsługi klienta;

 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej;

 • duża odpowiedzialność i rzetelność w zakresie wykonywanej pracy;

 • prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • rozwój i doskonalenie zawodowe poprzez szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne;

 • zdobywanie wiedzy i doświadczeń poprzez uczestnictwo w projektach informatycznych;

 • praca w dużym i zróżnicowanym środowisku informatycznym;

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony, wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 • miejsce pracy: Gdańsk;

 • specyfika pracy: praca biurowa, /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

 • dodatek stażowy /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;

 • przewidywany termin zatrudnienia : październik/listopad 2022.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Curriculum Vitae (CV),

• list motywacyjny,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów,

• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

• inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

• oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie z własnoręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

AKTUALNY WZÓR OŚWIADCZENIA do pobrania na stronie https://bip.gdansk.pl/gci

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji

o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

• złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,

• spełniają wszystkie wymagania niezbędne.

Dokumenty należy dostarczyć do GCI w terminie od dnia 1.09.2022 r. do dnia 26.09.2022 r., decyduje data wpływu oferty.

Możliwe sposoby dostarczenia:

a) w formie elektronicznej poprzez formularz „Pisma ogólne” na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą GCI znajdującą się na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/ , na której istnieje adres skrytki odbiorczej: GCIGdansk/SkrytkaESP. W treści pisma na początku proszę umieścić adnotację: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w zespole HelpDesk K GCI 20/22”. Rekomendujemy aby każdy wysłany formularz wraz z załącznikami był podpisany za pomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu kwalifikowanego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

b) w formie elektronicznej za pomocą wiadomości poczty elektronicznej na adres [email protected] .

W temacie wiadomości proszę umieścić adnotację: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w zespole HelpDesk K GCI 20/22”. Przy tej formie dostarczenia dokumentów, po stronie aplikującego leży odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe dostarczenie dokumentów oraz zabezpieczenie zawartych w nich danych osobowych.

c) przesłać na adres: Gdańskie Centrum Informatyczne, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w zespole HelpDesk K GCI 20/22”.