Podinspektor

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 23.01.2019
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 22.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
   
  STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
  UL. JACKOWSKIEGO 18
  60 – 509 POZNAŃ
   
  Oferta: WK. 210.3.2019 z dnia 23.01.2019 r.

  STANOWISKO: PODINSPEKTOR

   KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA,
  REFERAT DS. OCHRONY POWIETRZA, WÓD I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ


  OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

  1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:         
   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza,       
   • prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń instalacji emitujących gazy lub pyły do powietrza;
  2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją uchwały Rady Powiatu w Poznaniu dotyczącej likwidacji źródeł niskiej emisji;
  3. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska, a w szczególności załatwianie spraw związanych z rozliczaniem udzielonych dotacji, przygotowywaniem budżetu oraz odpowiednich regulaminów, zasad i kryteriów przyznawanej pomocy finansowej;
  4. Prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną.

  2. Zależność służbowa:Kierownik Referatu ds. ochrony powietrza, wód i edukacji ekologicznej.
  3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.
  4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.


  Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

  1. Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, chemii lub pokrewne;
  2. Znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;
  3. Znajomość uchwały numer XLIV/625/V/2018 z dnia 24 października 2018r. Rady Powiatu
   w Poznaniu dotyczącej likwidacji źródeł niskiej emisji;
  4. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  5. Umiejętność obsługi komputera, szczególnie pakietu MS Office;
  6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. Nieposzlakowana opinia;
  9. Obywatelstwo polskie.

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z ochroną powietrza;
  2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  3. Wykształcenie wyższe związane z ochroną powietrza;

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   
  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
  ul. Jackowskiego 18,
  60-509 Poznań
  Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 6.02.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
  Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).