Ta oferta pracy jest nieaktualna od 269 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

 • Zabrze, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 27.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Prezydent Miasta Zabrze
  ogłasza nabór na wolne stanowisko

  Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w pełnym wymiarze czasu pracy

  Miejsce pracy: Zabrze
  Nabór nr: ZPU-I.210.24.2018

  Do głównych obowiązków Podinspektora będzie należało:

  • Bieżąca kontrola i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej,
  • Bieżąca kontrola i prowadzenie gospodarki drzewostanu na terenie Miasta (w tym kwalifikacja drzew do wycięcia, uzyskanie pozwoleń- decyzji, wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze),
  • Inicjowanie i opracowanie dokumentacji w zakresie zmian w nasadzeniach, zakładania nowej zieleni i innych zadań dotyczących zieleni miejskiej (w tym: m.in. obsady sezonowe kwietników, donic oraz konstrukcji kwiatowych),
  • Bieżące prowadzenie i aktualizacja ewidencji terenów zieleni miejskiej,
  • Przygotowywanie materiałów źródłowych do planów rocznych, wieloletnich w zakresie remontów bieżących i kapitalnych dot. terenów zieleni miejskiej,
  • Prowadzenie spraw i wszelkich czynności związanych z utrzymaniem ww. elementów infrastruktury,
  • Kontrola materiałów źródłowych będących podstawą do sprawdzenia faktur pod względem merytorycznym, rachunkowym i stosowanych kalkulacji,
  • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów na wykonanie prac w zakresie powierzonych zadań oraz bieżąca kontrola realizacji umów.

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane: kierunkowe- ogrodnicze w specjalności: ogrodnictwo, kształtowanie terenów zielonych lub architektura krajobrazu) lub wykształcenie średnie (preferowane: kierunkowe- ogrodnicze w specjalności: ogrodnictwo, kształtowanie terenów zielonych lub architektura krajobrazu) i co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie: ogrodnictwo, kształtowanie terenów zielonych lub architektura krajobrazu,
  • Znajomość przepisów ustawy: o samorządzie gminnym, o ochronie przyrody, o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Zamówień Publicznych,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania dodatkowe:

  • Umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Office,
  • Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
  • Zaangażowanie,
  • Umiejętności interpersonalne,
  • Umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej,
  • Elastyczność w działaniu,
  • Innowacyjność i twórcze podejście do realizacji zadań,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Umiejętności analityczne,
  • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
  • Postawa etyczna,
  • Prawo jazdy kat. "B".

  Zakres odpowiedzialności pracownika:

  • Odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie spraw wykazanych w zakresie czynności,
  • Przestrzeganie przepisów prawa, uchwał Rady Miasta oraz wszelkich wytycznych podjętych przez Kierownika Jednostki,
  • Jakość i terminowość wykonywania wszystkich poleceń służbowych.

   

  Inne informacje:

  • Zasady dotyczące naboru są określone w Zarządzeniu nr 391/ZPU/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.05.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych,
  • Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia (przyszłemu) pracodawcy zaświadczenia o niekaralności zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zatrudnienie,
  • Kandydat, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tj. Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
  • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu,
  • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń,
  • Miejsce pracy: Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze,
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%,
  • Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia (przyszłemu) pracodawcy skierowania na badania lekarskie oraz aktualnego orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy.

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • Praca w siedzibie urzędu (urząd mieści się w kilku budynkach) oraz na terenie miasta Zabrze, przemieszczanie się między budynkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, a także wyjazdy związane ze szkoleniami oraz wyjazdami służbowymi- delegacjami.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • Narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin),
  • Część budynków może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety).

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Wypełniony elektroniczny formularz rekrutacyjny z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)",
  • List motywacyjny dodany jako załącznik do formularza rekrutacyjnego, z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)",
  • Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed przystąpieniem do udziału w rozmowie są zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji (potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy- zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy; kwalifikacje lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na dane stanowisko). Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie przed rozmową wymaganych dokumentów,
  • Kandydaci, zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, którzy nie przedstawią wymaganych dokumentów nie mogą brać udziału w rozmowie kwalifikacyjnej,
  • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Termin składania aplikacji do dnia: 16.04.2018 r.

  aplikuj
  bottom