Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunikacyjnej

Zarząd Transportu Metropolitalnego w KatowicachO firmie

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

Barbary 21A

Katowice

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze nr KP/ON/7/2021
 
Zarząd Transportu Metropolitalnego
w Katowicach, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
 
poszukuje kandydata na stanowisko pomocnicze i obsługi
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunikacyjnej
Liczba etatów: 1
Główne obowiązki:
 1. Realizacja zadań związanych z infrastrukturą komunikacyjną.
 2. Prowadzenie zadań związanych z budową i przebudową wiat przystankowych oraz przygotowanie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, poprzez System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
Wykształcenie: wyższe - preferowany kierunek: transport
 
Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wymagania pożądane:
 1. Staż pracy: co najmniej 2 lata.
 2. Znajomość przepisów i ustaw z zakresu transportu osób, w tym szczególnie ustawy
  o publicznym transporcie zbiorowym, prawa o ruchu drogowym, prawa przewozowego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Znajomość sieci komunikacyjnej ZTM.
 4. Umiejętność obsługi komputera i posługiwania się biegle programami Word, Excel oraz obsługi urządzeń biurowych.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Dokładność, sumienność.
 9. Szybkość wykonywania prac.
Warunki pracy:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Miejsce pracy: Katowice ul. Barbary 21a.
 3. Praca przy stanowisku komputerowym.
 4. Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
Dokumenty wymagane do dostarczenia:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany) (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM na stronie http://bip.metropoliaztm.pl/ zakładce „Praca”).
 2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany) uwzględniający w szczególności informacje dotyczące doświadczenia i wiedzy wymaganej na stanowisku pracy.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje, posiadane uprawnienia.
 4. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, oraz adresem osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie nr KP/ON/7/2021”, w terminie nieprzekraczalnym do 19 lutego 2021r. na adres:
Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21a
40-053 Katowice
lub składać osobiście w Kancelarii ZTM w pokoju nr 011, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Pracownikom oferujemy:

 • premie regulaminową
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastkę”
 • nagrody jubileuszowe
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Dodatkowe informacje:
 1. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Transportu Metropolitalnego w Katowicach przy ul. Barbary 21A jest dostępny w Wydziale Kadr i Płac ZTM w Katowicach przy ul. Barbary 21A (p. 146).
 2. Dodatkowych informacji o naborze udziela się w Wydziale Kadr i Płac – numer telefonu:
  32 74 38 452/427 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 3. Oferty, które wpłyną do ZTM w Katowicach po terminie nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do ZTM.
 4. Oferty, które zostaną złożone niezgodnie z opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegały dalszej weryfikacji. Powyższe spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego udziału w naborze.
 5. Kandydaci spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Złożonych dokumentów ZTM w Katowicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru.
 7. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zarząd Transportu Metropolitalnego 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A reprezentowany przez Dyrektora ZTM.
 8. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych
  i ich poprawiania. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
-       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.);
-       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1282).
 1. Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń ZTM oraz na stronie internetowej ZTM w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.metropoliaztm.pl/

Ogłoszenie archiwalne