Oferta pracy

Podinspektor w Wydziale Księgowości

Zarząd Transportu MetropolitalnegoO firmie

 • Barbary 21A
  Katowice, śląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Zarząd Transportu Metropolitalnego

Barbary 21A

Katowice

ZTM działa od 1 stycznia 2018 roku. Przesłanką do jego powstania stała się ustawa metropolitalna z 2017 roku, która nałożyła na GZM obowiązki organizowania transportu publicznego na swoim terytorium. Zarząd od 1 stycznia 2019 roku zastępuje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który funkcjonował na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przez ponad 27 lat.

Nowa formuła organizatora transportu

Zarząd Transportu Metropolitalnego został utworzony przez władze GZM i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna, a ściślej – jednostka budżetowa. Nie posiada osobowości prawnej, tzn. nie może sama występować w roli podmiotu na płaszczyźnie polskiego prawa. Tego typu organizmy korzystają z osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego; w tym przypadku jest nią Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. ZTM ma również obowiązek z tą jednostką się rozliczać.

Podinspektor w Wydziale Księgowości

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie na bieżąco rejestru zakupu usług i materiałów ze szczególnym uwzględnieniem rejestru podatku VAT.
 2. Comiesięczne sporządzanie podsumowań rejestru zakupu do określenia prawidłowego podatku należnego.
 3. Sprawdzanie faktur pod względem formalno – rachunkowym.
 4. Dokonywanie przelewów oraz analiza zapłat.
 5. Uzgadnianie i potwierdzanie sald kont rozrachunkowych oraz analiza kont kosztowych
  w zakresie prowadzonego rejestru.

Wykształcenie: co najmniej średnie, wyższe preferowane: finanse, rachunkowość, księgowość.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Staż pracy: co najmniej 3 lata tylko w przypadku posiadania wykształcenia średniego.
 3. Bardzo dobra znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,
  o związku metropolitalnym w województwie śląskim, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek budżetowych.
 5. Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych z zakresie podatku VAT.
 6. Biegła umiejętność obsługi komputera oraz programów i urządzeń biurowych,
  w szczególności pakietu MS Office.
 7. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność działania pod presją czasu.
 2. Umiejętność logicznego myślenia.
 3. Umiejętność samodzielnej organizacji czasu pracy.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Odporność na stres.
 6. Dokładność i rzetelność wykonywanej pracy.
 7. Komunikatywność.
 8. Prawo jazdy kat. B.

Warunki pracy:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Miejsce pracy: Katowice, ul. Barbary 21A.
 3. Praca przy stanowisku komputerowym.
 4. Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM
w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Dokumenty wymagane do dostarczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany) (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM na stronie http://bip.metropoliaztm.pl/ zakładce „Praca”).
 2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany) uwzględniający w szczególności informacje dotyczące doświadczenia i wiedzy wymaganej na stanowisku pracy.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje, posiadane uprawnienia.
 4. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
 5. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, oraz adresem osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie
nr KP/ON/20/2020”, w terminie nieprzekraczalnym do 06.08.2020r. na adres:

Zarząd Transportu Metropolitalnego

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii ZTM w pokoju nr 011, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Transportu Metropolitalnego w Katowicach przy ul. Barbary 21A jest dostępny w Wydziale Kadr i Płac ZTM w Katowicach przy ul. Barbary 21A (p. 146).
 2. Dodatkowych informacji o naborze udziela się w Wydziale Księgowości – numer telefonu:
  32 74 38 571 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 3. Oferty, które wpłyną do ZTM w Katowicach po terminie nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do ZTM.
 4. Oferty, które zostaną złożone niezgodnie z opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegały dalszej weryfikacji. Powyższe spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego udziału w naborze.
 5. Kandydaci spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Złożonych dokumentów ZTM w Katowicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru.
 7. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zarząd Transportu Metropolitalnego 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A reprezentowany przez Dyrektora ZTM.
 8. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych
  i ich poprawiania. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.); ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1282).
 9. Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń ZTM oraz na stronie internetowej ZTM w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.metropoliaztm.pl/

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy