Oferta pracy

Podinspektor - wydział kadr i płac

Starostwo PowiatoweO firmie

Starostwo Powiatowe

Jackowskiego 18

Poznań

 
 
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ
 
Oferta: WK. 210.44.2020 z 1 grudnia 2020 r.

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ KADR I PŁAC

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
  1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa,
  2. Sporządzanie umów o pracę, pism dotyczących warunków pracy, świadectw pracy itp.,
  3. Rozliczanie czasu pracy pracowników Starostwa,
  4. Planowanie wydatków osobowych do projektu budżetu powiatu,
  5. Sporządzanie sprawozdań statystycznych. 
 2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Kadr i Płac.
 3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Umowa o pracę w zastępstwie.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 5. Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez udział w szkoleniach, stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny. 
Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu dziedziny nauk społecznych,
 2. Bardzo dobra znajomość Kodeksu Pracy i rozporządzeń wykonawczych,
 3. Komunikatywność,
 4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Nieposzlakowana opinia,
 8. Obywatelstwo polskie. 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość programów kadrowych,
 2. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 3. Bardzo dobra organizacja pracy,
 4. Doświadczenie w administracji samorządowej,
 5. Doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku. 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do 10.12.2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy