Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Power Generation Design Engineer - Inżynier Elektromechanik

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 14.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  AQUARIUS ENGINES CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  AQUARIUS ENGINES, in accordance with grant agreements with the Polish Government, starts to build a team for the implementation of projects covered by grants.

  AQUARIUS ENGINES is an innovative company operating in many countries in the High-tech sector. As the creator and owner of patent rights to the unique single-piston combustion linear engine dedicated mainly as a drive for compact, mobile, highly efficient and environmentally friendly generators of electricity, in our Polish branch of AQUARIUS ENGINES CENTRAL EUROPE, we will conduct development work on generation and transmission of energy, control automation, engine management and eclectic generator generation, both in the design dimension and preparation of production implementation in the field of hardware and software. Our activities also include cooperation with university centers and specialized suppliers of technical and IT solutions.

  Today, and even more in the near future, we live in the era of electricity. Electro-devices fill our world and penetrate all its areas, ranging from wearable electronics through health, culture, administration and transport. Autonomous energy generators become indispensable in this world. Both accelerating the growth of electricity demand and the need to ensure its uninterrupted inflow, as well as the requirements of providing it in areas unfriendly due to climate or terrain, global wireless communication network or transformation of automotive drives require alternative methods of generating energy in relation to traditional distribution networks its distribution.

  AQUARIUS ENGINES has undertaken and implements this contemporary challenge and today invites you to a wonderful engineering adventure, all those who, having the right knowledge and professional experience and the passion to change the World, will want to create our Polish branch for the better.

  We are looking for and invite engineers with experience in the management, design and construction of devices for energy generation, low and high voltage electricians, electronics, automation and MCU hardware and software engineers, mechanical engineers with the specialty of transmission drives, CAD designers, technical employees of the electro-mechanical laboratory.

  AQUARIUS ENGINES zgodnie z umowami grantowymi z Rządem RP przystępuje do budowy zespołu do realizacji objętych grantami projektów.

  AQUARIUS ENGINES jest działającą w wielu krajach firmą innowacyjną z sektora High-tech. Jako twórca i właściciel praw patentowych do unikalnego jednotłokowego spalinowego silnika liniowego dedykowanego w głównej mierze jako napęd kompaktowych, mobilnych, wysoce efektywnych i przyjaznych środowisku generatorów energii elektrycznej. W naszym polskim oddziale AQUARIUS ENGINES CENTRAL EUROPE prowadzić będziemy prace rozwojowe dotyczące generacji i transmisji energii oraz automatyki sterowania i zarządzania pracą silnika i generatora energii eklektycznej, zarówno w wymiarze koncepcyjnym jak i przygotowania wdrożenia produkcyjnego w zakresie hardware i software. Nasze działania obejmują również współpracę z ośrodkami uniwersyteckim oraz wyspecjalizowanymi dostawcami rozwiązań technicznych i informatycznych.

  Dziś, a jeszcze bardziej w najbliższej już przyszłości, żyjemy w dobie energii elektrycznej. Elektro-urządzenia wypełniają nasz świat i przenikają wszystkie jego dziedziny, począwszy od elektroniki ubieralnej poprzez zdrowie, kulturę, administrację, transport.  Autonomiczne generatory energii stają się w tym świecie nieodzowne. Zarówno przyspieszający wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jak i konieczność zapewnienia jej niezakłóconego dopływu, a także wymogi dostarczenia jej w rejony nieprzyjazne ze względu na klimat czy ukształtowanie terenu, globalną sieć komunikacji bezprzewodowej czy transformacja napędów samochodowych wymagają alternatywnych metod wytwarzania energii w stosunku do tradycyjny sieci dystrybucji jej dystrybucji.

  AQUARIUS ENGINES podjął i realizuje to współczesne wyzwanie i dziś zaprasza do wspaniałej inżynierskiej przygody, wszystkich tych, którzy dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym oraz pasją zmieniania Świata, na lepsze zechcą tworzyć nasz polski oddział.

  Poszukujemy i zapraszamy inżynierów z doświadczeniem w zarządzaniu, projektowaniu i budowaniu urządzeń służących generacji energii, elektryków niskich i wysokich napięć, elektroników, inżynierów automatyki i MCU hardware i software, inżynierów mechaników ze specjalnością transmisji napędów, projektantów CAD, pracowników technicznych laboratorium elektro mechanicznego.

  Power Generation Design Engineer - Inżynier Elektromechanik

  Miejsce pracy: Kraków

  POWER GENERATION DESIGN ENGINEER TO BE BASED IN KRAKOW

  The Power Generation Design Engineer is responsible for Power Generators design and development; electromagnetic design, mechanical design, FEA and simulation development, thermal and NVH analyses, and prototype build and testing for Autonomous Energy Generators.

  The placement will be part of a multi skilled team, covering competences within electrical engineering, power electronics, microgrids, invertors, power system design and control, as well as simulations, test & validation, in order to bring unique autonomous energy generators technology to demanding and competitive market, continuous improvement without compromising on safety and quality and time to market is one of our main priorities.

  INŻYNIER ELEKTROMECHANIK, KRAKÓW

  Inżynier ds. Projektowania generatorów energii jest odpowiedzialny za projektowanie i rozwój generatorów energii; projektowanie elektromagnetyczne, projektowanie mechaniczne, opracowywanie FEA i symulacje, analizy termiczne i NVH oraz tworzenie prototypów i testowanie autonomicznych generatorów energii.

  Pracownik będzie członkiem wielozadaniowego zespołu, obejmującego swoim zakresem pracy elementy elektrotechniki, energoelektroniki, mikrosieci, inwertery, projektowanie i sterowanie systemem elektroenergetycznym, a także symulacje, testy i walidację tak by technologia Autonomicznego Generatora Energii Elektrycznej mogła zostać z sukcesem wprowadzona na konkurencyjny rynek a ciągłe jej udoskonalanie odbywało się bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i jakość.

  Responsibilities:

  • As a Power Generation Design Engineer, you will be responsible for the design, develop, providing tests, simulations and analysis of power generation systems, create documentation of generator and its introduction to production as part of the Autonomous Energy Generators project
  • Performing electromagnetic, mechanical, thermal, and NVH simulations and analyses
  • Provides project revenue, profit and cash-flow forecasts as part of regular project status updates
  • Supports the preparation of proposals, business plans, proposal work statements and specifications, operating budgets, and financial terms/conditions of contract
  • Understands, negotiates and executes contract requirements
  • Troubleshoots and resolves complex problems

   Required Knowledge/Skills, Education, and Experience:

  • Master's degree in Electrical or Mechanical engineering or a closely related engineering degree
  • Minimum of 5 years of experience related to design of Interior Permanent Magnet (IPM) and Induction Machines (IM),
  • experience in Power Generators/Electric Motors design tools such as Maxwell, JMAC, MotorCAD, and other FEA and simulation tools
  • Hands on experience in testing of generators/electric motors
  • Experienced in designing, validating, and manufacturing of Power Generators/ Electric Motors for Automotive applications will be appreciated by the employer
  • knowledge in performing electromagnetic, mechanical, thermal, and NVH simulations and analyses
  • Assisting in the manufacture of Autonomous Energy Generators
  • English on communication level is a must
  • Openness to work in an international environment
  • Readiness for frequent trips and stays abroad

  Obowiązki:

  • Jako Inżynier Elektromechanik, będziesz odpowiedzialny za projektowanie, rozwój, testowanie, symulacje i analizy systemów wytwarzania energii, tworzenie dokumentacji generatora i jego wprowadzenie do produkcji w ramach projektu Autonomicznego Generatora Energii
  • wykonywanie symulacji i analiz elektromagnetycznych, mechanicznych, termicznych i NVH
  • Kontrola efektywności projektu, prognozy zysków i przepływów pieniężnych w ramach regularnych aktualizacji statusu projektu
  • Aktywne wspieranie rozwoju produktów i osiągania jego najwyższej poprzez wzmocnienie relacji z klientami
  • Współudział w przygotowywaniu propozycji rozwojowych, biznes planów, sprawozdań i specyfikacji, budżetów operacyjnych i warunków finansowych umów
  • Udział w negocjacjach i realizacji wymogów kontraktowych i grantowych
  • Zarządzanie kryzysowe i rozwiązywanie bieżących problemów

  Wymagana wiedza / umiejętności, wykształcenie i doświadczenie:

  • wykształcenie na poziomie magistra inżyniera elektryka lub mechanika, lub w dziedzinie pokrewnej,
  • minimum 5 lat doświadczenia związanego z projektowaniem generatorów energii elektrycznej i/lub silników elektrycznych (IM/IPM)
  • doświadczenie w narzędziach do projektowania generatorów mocy / silników elektrycznych, takich jak Maxwell, JMAC, MotorCAD lub innych oraz narzędziach symulacyjnych
  • doświadczenie w testowaniu generatorów / silników elektrycznych
  • doświadczenie w projektowaniu, walidacji i produkcji agregatów prądotwórczych / silników elektrycznych do zastosowań motoryzacyjnych będzie przez pracodawcę docenione
  • wiedza w zakresie wykonywania symulacji i analiz elektromagnetycznych, mechanicznych, termicznych i NVH
  • Pomoc w produkcji autonomicznych generatorów energii
  • Język angielski na poziomie komunikacji jest koniecznością
  • Otwartość na pracę w międzynarodowym środowisku
  • Gotowość do częstych podróży i pobytów za granicą

  In return we offer:

  • Employment contract (full-time)
  • Health insurance
  • Private medical services
  • Multisport card
  • Company phone, laptop
  • Interesting, challenging position in an international company
  • Training and opportunities to develop

  If you are interested in our offer, please remember to put this statement in your CV: Pursuant to Article 6.1 sec. a, the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (OJ L 119 from 04.05.2016) I consent to the processing of my personal data for the needs of current and future recruitment.

  NOTE: CV in the English language version is a recruitment requirement.

  Please be kindly informed that we will contact only selected candidates.

  W zamian oferujemy:

  • Umowę o pracę.
  • Ubezpieczenie na życie.
  • Pakiet prywatnych usług medycznych.
  • Kartę Multisport.
  • Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego.
  • Firmowy laptop i telefon.
  • Ciekawe pełne inżynierskich wyzwań i wymagające stanowisko w międzynarodowej firmie.

  Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, pamiętaj o umieszczeniu tego oświadczenia w swoim CV: Zgodnie z Artykułem 6.1 ust. a, ogólnego rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 119 z 04.05.2016) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby bieżącej i przyszłej rekrutacji.

  UWAGA: CV w wersji językowej angielskiej jest wymogiem rekrutacyjnym.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

                        If you are interested, please send your CV via Aplikuj button below.

           Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.