Pracownik biurowy

SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE

  • Praca zmianowa:nie
  • Dni pracy:dni robocze (poniedziałek - piątek)
  • Możliwa praca w godzinach nocnych:nie
  • Tryb wypłaty:miesięczna
  • System wynagrodzeń:stała podstawa + trzynasta pensja

SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE

Aleja Wojska Polskiego 56

Jelenia Góra

Twój zakres obowiązków

O przyjęcie może starać się osoba, która:

1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2. o nieposzlakowanej opinii,

3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6. posiada wykształcenie wyższe,

7. znajomość ustaw: Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899),

8. posiada umiejętność planowania remontów wieloletnich i rocznych,

9. posiada znajomość kosztorysowania.

Ponadto kandydat powinien posiadać bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera, znajomość techniki biurowej, odporność na stres, wysoką kulturę osobistą, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

Nasze wymagania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys

2. list motywacyjny

3. kwestionariusz osobowy

4. oświadczenia kandydata o:

• korzystaniu z pełni praw publicznych;

• niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

• tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

- uprawnienia budowlane

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 września 2022 r. w siedzibie Sądu Okręgowego bądź za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, 58 – 500 Jelenia Góra – z dopiskiem „Konkurs – umowa na staż urzędniczy do Oddziału Gospodarczego”.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej).

Kontakt pod numerem telefonu: (75) 64-15-132.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu, zostanie zamieszczona na stronie BIP tut. Sądu (www.jelenia-gora.so.gov.pl) w dniu 5 października 2022 r. po zakończeniu I etapu konkursu.