Ta oferta pracy jest nieaktualna od 138 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik ds. analiz operacyjnych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-07-13

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

  Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

  Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

  W Departamencie Kontrolingu- Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych istnieje wolne miejsce pracy i możliwość zatrudnienia na stanowisku na zastępstwo:

  Pracownik ds. analiz operacyjnych

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zadania na stanowisku ds. analiz operacyjnych

  • prowadzi analizy zasobów i kosztów wybranych zadań realizowanych w Zakładzie oraz przygotowuje rekomendacje w zakresie proponowanych zmian i optymalizacji
  • prowadzi monitoring kosztów działalności Zakładu oraz opracowuje informację zarządczą w tym zakresie
  • realizuje zadania w zakresie benchmarkingu kosztów jednostkowych oraz nośników kosztów w Zakładzie
  • współpracuje przy opracowywaniu mechanizmów rozliczeniowych w SAP CO

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe
  • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów, kontrolingu, księgowości lub audytu
  • minimum 2 lata stażu pracy

  Wymagania pożądane:

  • wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie)
  • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z wykonywaniem analiz

  Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności MS Excel w stopniu średniozaawansowanym
  • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  • terminowość i rzetelność
  • samodzielność i odpowiedzialność
  • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  • działanie procesowe/nastawienie na proces
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • innowacyjność
  • stanowczość/pewność siebie
  • umiejętność przekonywania
  • umiejętność współpracy

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę 
  • rozwój zawodowy
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  .

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe do dnia 30 lipca 2018 roku na adres:

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departament Spraw Pracowniczych

  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

  Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie umiejętności obsługi programu MS Excel
  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne  
  • złożonych dokumentów nie zwracamy        
  • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY"


  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.


  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.