Pracownik ds. analiz operacyjnych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 13.07.2018
 • Ważna jeszcze 10 dni (do 30.07.2018)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

  Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

  Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

  W Departamencie Kontrolingu- Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych istnieje wolne miejsce pracy i możliwość zatrudnienia na stanowisku na zastępstwo:

  Pracownik ds. analiz operacyjnych

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zadania na stanowisku ds. analiz operacyjnych

  • prowadzi analizy zasobów i kosztów wybranych zadań realizowanych w Zakładzie oraz przygotowuje rekomendacje w zakresie proponowanych zmian i optymalizacji
  • prowadzi monitoring kosztów działalności Zakładu oraz opracowuje informację zarządczą w tym zakresie
  • realizuje zadania w zakresie benchmarkingu kosztów jednostkowych oraz nośników kosztów w Zakładzie
  • współpracuje przy opracowywaniu mechanizmów rozliczeniowych w SAP CO

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe
  • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów, kontrolingu, księgowości lub audytu
  • minimum 2 lata stażu pracy

  Wymagania pożądane:

  • wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie)
  • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z wykonywaniem analiz

  Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności MS Excel w stopniu średniozaawansowanym
  • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  • terminowość i rzetelność
  • samodzielność i odpowiedzialność
  • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  • działanie procesowe/nastawienie na proces
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • innowacyjność
  • stanowczość/pewność siebie
  • umiejętność przekonywania
  • umiejętność współpracy

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę 
  • rozwój zawodowy
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  .

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe do dnia 30 lipca 2018 roku na adres:

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departament Spraw Pracowniczych

  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

  Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie umiejętności obsługi programu MS Excel
  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne  
  • złożonych dokumentów nie zwracamy        
  • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY"


  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.


  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.