Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wydziale Komunalnym

Gmina Siechnice

Gmina Siechnice

Ratusz

Siechnice

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
ogłasza nabór
NA STANOWISKO ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wydziale Komunalnym

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

1)    Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach prowadzonych prac z zakresu organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa drogowego

2)    Opiniowanie i zatwierdzanie projektów docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

3)      Wykonywanie na potrzeby Gminy Siechnice projektów docelowej i tymczasowej organizacji ruchu i ich opiniowanie i zatwierdzanie u innych zarządców dróg i w organach opiniodawczych.  

4)    Wdrażanie na terenie Gminy Siechnice zmian w stałej organizacji ruchu.

5)    Prowadzenie zadań związanych z oznakowaniem poziomym, pionowych i elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6)    Monitorowanie na terenie Gminy stanu oznakowania poziomego, pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – jazdy w teren.

7)    Współpraca ze spółkami gminnymi w zakresie naprawy oznakowania poziomego, pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

8)    Przygotowywanie przetargów publicznych z zakresu oznakowania poziomego, pionowego  i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

9)    Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Komunalnego,

10)  Stała aktualizacja danych w systemie ewidencji

11)  Dokonywanie wizji w terenie w celu ustalenia aktualnego stanu dla każdej wszczętej sprawy

12)  Sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Siechnicach w zakresie prowadzonych zadań.

 

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,  w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.                                                                                                                        

Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2)    wykształcenie: wyższe techniczne preferowany kierunek budownictwo;

3)    co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku;

4)    znajomość przepisów z zakresu Ustawy o drogach Publicznych, Przepisy Ruchu Drogowego, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz Prawa Zamówień Publicznych;

5)    obsługa komputera;

6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7)    prawo jazdy kategorii B, samochód;

8)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

9)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1)  umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji;

2) samodzielność, samokontrola;

3)  doświadczenie w pracy w JST;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2)    list motywacyjny,

3)    dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

4)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,

5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

6)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

7)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,

8)    oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych” - opatrzone własnoręcznym podpisem,

9)    oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta   z uprawnienia,   o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.
 
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane kompletne dokumenty aplikacyjne należy wrzucić do urny stojącej przed Urzędem Miejskim w Siechnicach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice    z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego ” lub wysłać mailem na adres [email protected] - w terminie do dnia 25 kwietnia 2021 r.
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne