Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik ds. dróg w Wydziale Komunalnym

Gmina Siechnice

 • Siechnice

  dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 6 lat temu
 • Specjalista

Gmina Siechnice położona jest w województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim jako bardzo prężnie rozwijająca się gmina oraz miejsce przyjazne dla przedsiębiorców poszukuje:

Pracownik ds. dróg w Wydziale Komunalnym

Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:

 • Prowadzenie spraw w zakresie administracji drogowej i remontów dróg na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem:
 • prowadzenie całości prac w zakresie umieszczania urządzeń w pasie drogowym, w tym wydawanie decyzji  administracyjnych
 • prowadzenie całości spraw w zakresie zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, w tym
 • wydawanie decyzji administracyjnych
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu zastępczego i docelowego
 • prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z drogi w sposób szczególny
 • prowadzenie spraw zakresie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdami po drogach gminnych z
 • ograniczeniami tonażowymi
 • ­odbioru i opiniowania dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań
 • ­koordynacji procesów realizacji zadań
 • ­odbioru obiektów od wykonawcy i przekazania użytkownikowi
 • ­przygotowanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów
 • ­przygotowanie dokumentów do rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy
 • ­dokonywanie przeglądów dróg oraz infrastruktury drogowej

Wymagania niezbędne:

 • ­obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ;
 • ­wykształcenie co najmniej średnie techniczne – budownictwo ( specjalizacja drogi i mosty), inżynieria lądowa
 • ­co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z realizacja lub eksploatacją dróg
 • ­znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • ­znajomość ustawy o drogach publicznych
 • ­biegła obsługa komputera,
 • ­stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • ­prawo jazdy, samochód,
 • ­pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • ­niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • ­doświadczenie w JST,
 • ­znajomość KPA
 • uprawnienia budowlane w zakresie drogowym,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania realizacji robót budowlanych, inwestycyjnych  lub remontowych,
 • ­wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • ­umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 • ­samodzielność, samokontrola.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Siechnicach, lub na adres e-mail za pomocą przycisku APLIKUJ z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. administracji drogowej ” w terminie do dnia 16.09. 2016  r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie (tj. po 16.09. 2016 r.) nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze orazzłożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.     

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dodatkowo w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia);
 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 6. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 9. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Ogłoszenie archiwalne