Pracownik ds. gospodarki komunalnej

 • Siechnice, dolnośląskie
 • Ratusz, Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-06-25
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 2019-07-25)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
  ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
  ogłasza nabór
  na stanowisko
  Pracownik ds. gospodarki komunalnej
  Miejsce pracy: Siechnice


  Wymiar czasu pracy: pełny etat.

  Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

  1. zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach prowadzonych prac z zakresu gospodarki komunalnej;
  2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką komunalną Gminy w zakresie mieszkalnictwa, w szczególności:
   • prowadzenie ogólnego rejestru najemców lokali mieszkalnych na podstawie umów zawartych z poszczególnymi najemcami lokali,
   • prowadzenie rejestru budynków będących pod zarządem Gminy Siechnice,
   • sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych wraz z przekazywaniem niezbędnych informacji do Wydziału Finansowo-Księgowego,
   • przekazywanie korespondencji z najemcami lokali oraz Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie realizacji przedmiotowych zadań,
   • przygotowywanie postępowania o wyłonienie Zarządcy nieruchomości,
   • nadzorowanie należytego wykonywania przez Zarządcę powierzonych czynności,
   • współpraca z Zarządcami budynków w zakresie realizowanych przez nich zadań, w tym m. in. w sprawie kwartalnych rozliczeń zw i cw dot. lokali mieszkalnych, w sprawie rozliczania najemców, zmian w opłatach, skarg najemców itp.,
   • prowadzenie całości dokumentacji związanej z przydziałem mieszkań komunalnych, w tym: korespondencja z oczekującymi na lokal mieszkalny, prowadzenie rejestru podań o przydział lokalu mieszkalnego, sporządzanie pełnej dokumentacji w przypadku przydziału lokalu mieszkalnego, uczestnictwo w pracach komisji
  3. prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami użytkowymi i dzierżawą terenów gminnych, w szczególności:
   • prowadzenie rejestru umów najmu lokali użytkowych,
   • sporządzanie umów najmu lokali użytkowych zgodnie z zarządzeniami Burmistrza oraz przekazywanie informacji do Wydziału Finansowo-Księgowego,
   • prowadzenie rejestru umów dzierżawy terenu,
   • sporządzanie umów dzierżawy terenu oraz przekazywanie informacji do Wydziału Finansowo-Księgowego,
   •  prowadzenie korespondencji z wynajmującymi, monitorowanie terminów zawartych umów itp.,
   • sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Siechnicach w zakresie prowadzonych zadań;
  4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z udostępnianiem terenów pod umieszczanie reklam, w szczególności:
   • sporządzanie projektów zezwoleń oraz decyzji na ustawienie tablic reklamowych na działkach gminnych,
   • prowadzenie rejestru tablic reklamowych,
   • prowadzenie korespondencji dot. tablic reklamowych,
   • przygotowywanie miesięcznych wykazów faktur do obciążenia za reklamy dla pracownika na stanowisku ds. planowania i rozliczeń inwestycji;
  5. prowadzenie spraw związanych z wynajmem obiektów świetlicowych na terenie Gminy;
  6. sporządzanie przewidzianych przepisami sprawozdań z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej;
  7. wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Komunalnego.


  Warunki pracy:

  Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: minimum średnie administracja, budownictwo ogólne, ekonomiczne lub podobne;
  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
  • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem mieniem komunalnym, w tym zasobem mieszkaniowym;
  • znajomość przepisów ustaw:
   • samorządzie gminnym,
   • ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
   • gospodarce nieruchomościami,
  • Kodeks postępowania administracyjnego;
  • obsługa komputera;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w JST,
  • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
  • samodzielność,
  • samokontrola.
   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  6. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
  10.  oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
   o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”
   - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  11. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta
   z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.
   

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Komunalnym” w terminie do dnia 8 lipca 2019 r.

   

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

   

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,
  W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE LUB NA ZASTĘPSTWO

  W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH, DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA NA STANOWISKO KIEROWNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ GMINY SIECHNICE ORAZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA NA STANOWISKO KIEROWNICZE
  W INSTYTUCJI GMINNEJ
   
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") informuje się, że:
   
   
  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
   
  • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)
  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych
  w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail: [email protected]
  • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)
   Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony   Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] w przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim są przetwarzane prawidłowo.
  • CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  KANDYDATA
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze lub na zastępstwo w Urzędzie Miejskim
  w Siechnicach, na stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej Gminy Siechnice oraz na stanowisko kierownicze
  w instytucji gminnej.
  • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  KANDYDATA
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;- art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO.
  • ODBIORCY DANYCH  OSOBOWYCH KANDYDATA
  Administrator zawarł umowy na powierzenie przetwarzania danych.
  • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.
  • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  KANDYDATA
   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny  z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • UPRAWNIENIA
   
  W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  -   prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  -   prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  -   prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  -   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
  • INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
   
  Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
  -    wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających
  z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych,
  -    dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Niepodanie przez Państwa danych osobowych, uniemożliwia kontunuowanie naboru oraz ewentualne zawarcie umowy.