Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik ds. inwestycji drogowych

Gmina Siechnice

 • Jana Pawła II 12, Siechnice
  Siechnice, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Gmina Siechnice

Jana Pawła II 12

Siechnice

Twój zakres obowiązków

 • nadzorowania i koordynacji procesu projektowania i realizacji zadań inwestycyjnych drogowych,

 • odbioru i opiniowania dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań inwestycji drogowych,

 • koordynacji procesów realizacji zadań inwestycyjnych drogowych,

 • odbioru obiektów od wykonawcy i przekazania użytkownikowi,

 • sporządzania dokumentów OT dla zakończonych zadań,

 • uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnień i opinii, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

 • przygotowywania wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów na opracowywanie dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych oraz kontrola ich realizacji,

 • przygotowywanie zleceń, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym regulaminem oraz kontrola ich realizacji,

 • przygotowanie dokumentów do rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: co najmniej średnie, techniczne- budowlane.

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),

 • prawo jazdy, kat. B, oraz samochód,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu: Prawa zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządzie gminnym,

Mile widziane

 • co najmniej 2 letni staż w administracji publicznej, na podobnym stanowisku, w tym doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub inwestycji,

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w techniczno – budowlanym obszarze budownictwa,

 • znajomość zasad realizacji inwestycji ze środków publicznych i zasad ich rozliczania,

 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,

 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikatywność, skuteczność w działaniu, sumienność, samodzielność,

Wymagane dokumenty

 • Curriculum Vitae -z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 22.08.2022
 • email

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji drogowych” na adres e-mail

  [email protected]
 • pocztą

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji drogowych”

 • Curriculum Vitae, list motywacyjny oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji drogowych” lub na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 22.08.2022 r.

 • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niezawierające wszystkich wymaganych elementów nie będą rozpatrywane.

 • Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Gmina Siechnice

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wymagana dyspozycyjność w zakresie krajowych wyjazdów służbowych. Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przewiń do profilu firmy