Ta oferta pracy jest nieaktualna od 236 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik ds. koordynacji zapotrzebowań środków finansowych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 12.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

  Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

  Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

  W Departamencie Finansów Funduszy - Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych istnieje wolne miejsce pracy i możliwość zatrudnienia na stanowisku:

  Pracownik ds. koordynacji zapotrzebowań środków finansowych

  Miejsce pracy: Warszawa
  Opis stanowiska:
  • weryfikuje zapotrzebowania zgłaszane z Oddziałów ZUS na środki budżetowe oraz środki na realizację przelewów wynikających z rozliczeń SEKIF (System Ewidencji Kont i Funduszy)
  • koordynuje zadania związane z terminowym przekazywaniem środków z OFE na rachunek bankowy ZUS
  • przekazuje środki pomiędzy rachunkami wpływów składek na podstawie raportów z SEKIF
  • sporządza dyspozycje przelewu środków dotyczących działalności wydziału
  • ewidencjonuje należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek oraz z tytułu prowizji za wykonanie przerejestrowań członkostwa w OFE
  • monitoruje wpływy środków z Oddziałów ZUS na podstawie raportów SEKIF
  • pozyskuje informacje z Oddziałów ZUS o wysokości kwot i walucie świadczeń zagranicznych i przekazuje je do banku celem zabezpieczenia środków na ich wypłatę

  Wymagania:

  Niezbędne:

  • wykształcenie średnie
  • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
  • minimum 1 rok stażu pracy

  Pożądane:

  • wykształcenie wyższe (ekonomia)
  • minimum 6 miesięcy pracy związanej z przepływami i pozyskiwaniem środków finansowych

  Wymagania dodatkowe

  • znajomość zasad budżetowania i controlingu
  • umiejętność obsługi Systemu SAP i pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
  • umiejętność współpracy z zespołem oraz planowania i organizowania własnej pracy
  • znajomość zasad zarządzania procesowego
  • terminowość i rzetelność
  • samodzielność i odpowiedzialność
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność rozwiązywania problemów

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę 
  • pracę na ciekawym stanowisku pracy
  • realne perspektywy rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane doświadczenie zawodowe, wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy 
  do dnia 26 lipca 2018 roku na adres: 

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departament Spraw Pracowniczych

  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

  Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi programu MS Excel
  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne  
  • złożonych dokumentów nie zwracamy        
  • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY"


  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.