Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym

Gmina SiechniceO firmie

Gmina Siechnice

Ratusz

Siechnice

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
ogłasza nabór
na stanowisko ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę od marca 2021 r.

 

 

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

 • dekretowanie i księgowanie decyzji za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
 • księgowanie decyzji planistycznych, adiacenckich i przekazywanie zestawień wpłat rozksięgowanych na zaległość główną i odsetki pracownikowi odpowiedzialnemu za dalszą egzekucję;
 • księgowanie mandatów karnych;
 • naliczanie i księgowanie czynszów lokali mieszkalnych;
 • księgowanie wyciągów bankowych dotyczących dochodów Gminy w zakresie: czynszów lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i dzierżawy działek pod działalność handlową, opłat planistycznych, opłat adiacenckich, i mandatów;
 • współpraca z Wydziałem Podatków i Opłat w zakresie przekazywania danych w procesie windykacji należności Gminy;
 • prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przygotowywanie analiz w zakresie zadań powierzonych i ocena dokumentów w zakresie kosztów jednostkowych przedłożonych przez wydziały merytoryczne realizujące zadania powierzone;
 • Zastępowanie pracownika podczas czasowej nieobecności w zakresie:
  • nadzorowania zagadnień VAT wszystkich jednostek organizacyjnych gminy; prowadzenie ewidencji VAT w Urzędzie Miejskim w Siechnicach i sporządzanie deklaracji VAT łącznej;
  • prowadzenia spraw związanych ze schematami podatkowymi(MDR) w zakresie koordynacji prac z podmiotem zewnętrznym
 • archiwizowanie dokumentów;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych;
 • wnoszenie do przełożonego własnych wniosków usprawniających organizację pracy na powierzonym stanowisku.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu MS   Office
 • znajomość systemów finansowo-księgowych
 • wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość lub ekonomia,
 • znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość i umiejętność praktycznego stosowania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dyspozycyjność
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • terminowość, dokładność i odpowiedzialność;

Wymagane- niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych” - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.
 
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane kompletne dokumenty aplikacyjne należy wrzucić do urny stojącej przed Urzędem Miejskim  w Siechnicach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. księgowości” lub wysłać pod email: [email protected] - w terminie do dnia 7 marca 2021 r.
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne