Ta oferta pracy jest nieaktualna od 125 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik ds. przygotowania i realizacji inwestycji

 • Luboń, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 11.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MIASTO LUBOŃ - BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU

  Dyrektor Biura Majątku Komunalnego w Luboniu

  ogłasza nabór na stanowisko

  ds. przygotowania i realizacji inwestycji

  w Referacie Inwestycji w Biurze Majątku Komunalnego
  w Luboniu

  Pracownik ds. przygotowania i realizacji inwestycji

  Miejsce pracy: Luboń

  Zakres zadań: prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej Miasta, m.in.:

  1. analiza potrzeb inwestycyjnych Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
  2. przygotowanie i realizacja zadań budżetowych w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego,
  3. analiza i przygotowywanie dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji,
  4. sprawdzanie kompletności i przydatności dokumentacji technicznych (dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
  5. przygotowywanie materiałów wyjściowych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu zadań inwestycyjnych,
  6. koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
  7. udział w odbiorach robót budowlanych związanych z zadaniami inwestycyjnymi,
  8. rozliczanie zadań inwestycyjnych / remontowych zgodnie z zawartą umową,
  9. bieżąca kontrola ponoszonych kosztów i ich zgodności z założonym budżetem,
  10. kontrola stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych,
  11. przechowywanie i archiwizowanie niezbędnej dokumentacji zadań inwestycyjnych

  Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

  Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe budowlane o specjalności: budownictwo komunikacyjne (drogowe),
  2. doświadczenie w pracy min. 12 m-cy na podobnym stanowisku,
  3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  4. posiadanie prawa jazdy kat. B – czynny kierowca,

  Wymagania mile widziane:

  1. studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zakresu: zamówień publicznych, kosztorysowania, planowania i realizacji inwestycji budowlanych,
  2. umiejętność kosztorysowania,
  3. uprawnienie budowlane w specjalności drogowej

  Warunki pracy na danym stanowisku

  1. praca w wymiarze pełnego etatu,
  2. praca biurowa wymagająca wyjść poza miejsce pracy – wizje w terenie,
  3. praca wymagająca znajomości przepisów prawa w tym następujących ustaw: KPA, PZP, Pr. Bud. Ustawa o drogach publicznych,

  Oczekujemy pisemnych zgłoszeń zawierających:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,
  10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji lub składane dokumenty opatrzyć klauzulą:

  „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miasto Luboń Biuro Majątku Komunalnego, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji.”

  Składanie dokumentów:

  Wymagane dokumenty można składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 08 marca 2019 r. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. przygotowania
   i realizacji inwestycji – Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu”:

  1. osobiście w Biurze Majątku Komunalnego w Luboniu, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń,
   117.
  2. drogą pocztową na adres: Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu,
   E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń,

  lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: http://www.pracuj.pl/mojpracuj/AplikujDo.aspx?offerID=6646046&rto=1&style=aplikuj

   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do
  Biura Majątku Komunalnego w Luboniu.

  Dokumenty, które wpłyną do Biura Majątku Komunalnego w Luboniu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

  1. Ocena ofert rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.
  2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


  Informacje ogólne:

  1. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
  2. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.
  3. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
  4. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto Luboń Biuro Majątku Komunalnego  z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, e-mail: [email protected],
  tel. 618130011.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

  Sylwia Przybylak-Głucha, tel.  61 8130 011 w. 38, e-mail: sylwia.przybylak­[email protected]

  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną ofertę pracy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  Okres przechowywania danych osobowych:

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  Prawo dostępu do danych osobowych:

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych* oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  Konsekwencje niepodania danych osobowych:

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

  Odbiorcy danych:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców.

  Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  * Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.