Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik ds. przygotowania inwestycji Miasta do realizacji - Wydział Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz

 • Jezuicka 1
  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Miasto Bydgoszcz

Jezuicka 1

Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko
 ds. przygotowania inwestycji Miasta do realizacji w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

Pracownik ds. przygotowania inwestycji Miasta do realizacji - Wydział Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

 • dokładną znajomość przedmiotu działalności Wydziału Inwestycji Miasta, w tym przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zarządzeń Prezydenta i umiejętne ich stosowanie w praktyce Wydziału Inwestycji Miasta,
 • pogłębianie i aktualizowanie niezbędnej na stanowisku wiedzy zawodowej, w tym wynikającej z przepisów jak wyżej,
 • podejmowanie czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Miasta w budowlanym procesie inwestycyjnym oraz innym niż budowlany,
 • pozyskiwanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji, w tym m.in.:

        - warunków gestorów mediów,

        - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

        - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

        - decyzji ustalającej warunki zabudowy,

        - decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,

        - zaświadczenia o przyjęciu zgłoszonych do realizacji robót budowanych,

 • przygotowanie dokumentacji technicznej (projektowej) i prawnej (potwierdzającej prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane),
 • współdziałanie z Wydziałem Zamówień Publicznych – organizatorem postępowań o udzielenie zamówienia na usługi, roboty budowlane i dostawy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i zarządzeń Prezydenta,
 • zawiadomienie jednostek projektowania o wadach dokumentacji projektowej oraz egzekwowania ich usunięcia,
 • naliczanie i egzekwowanie od wykonawców usług projektowych kar umownych,
 • informowanie właściwych osób o wadach założeń do projektowania inwestycji opracowanych przez inne wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu lub miejskie jednostki organizacyjne oraz  w ramach swojej wiedzy proponowanie rozwiązań zamiennych,
 • współdziałanie z wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie wymiany informacji niezbędnych do przygotowania inwestycji (projektów) współfinansowanych z funduszy krajowych i europejskich,
 • współpracę przy opracowywaniu merytorycznie właściwej dla Wydziału Inwestycji Miasta części wniosków
  o dofinansowanie inwestycji  z funduszy krajowych i europejskich (w tym dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
 • wykonywanie poleceń dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta i jego zastępcy dotyczących innych obowiązków niż wymienione w karcie stanowiska pracy, związanych z działalnością Wydziału Inwestycji Miasta.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 • kontakty telefoniczne i  bezpośrednie z klientem zewnętrznym, wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy
  i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
 • praca w terenie (częste wyjazdy w teren bez względu na odległość i warunki atmosferyczne),
 • praca przy komputerze,
 • wyjazdy służbowe według potrzeb,
 • pomieszczenie przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na I piętrze w budynku z windą.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

     a/ niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane lub wykształcenie wyższe kierunek: architektura, architektura
  i urbanistyka, architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe:

       - przy przygotowaniu, realizacji lub nadzorze inwestycji budowlanych, lub

       - w państwowych lub samorządowych organach, których obszar działania dotyczy budownictwa,

 • umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office) oraz programów niezbędnych na stanowisku,
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego,
 • obywatelstwo polskie,

a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

b/ dodatkowe:

 • znajomość zagadnień dotyczących prawa budowlanego, ustaw i norm obowiązujących w budowlanych procesie inwestycyjnym,
 • staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności analityczne, organizatorskie i interpersonalne,
 • odporność na stres, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli – w mowie i piśmie,
 • komunikatywność i samodzielność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2021 r. nie wyniósł 6 %. 

 

Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

- list motywacyjny,

- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

- kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,

- oryginalny kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Referacie Kadr, na parterze w Ratuszu pok. 11 lub ze strony internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl),

- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,

- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy na parterze w Ratuszu pok. 4 A lub przesłać pocztą na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,

w terminie do dnia 28 sierpnia 2021 r.

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. przygotowania inwestycji Miasta do realizacji w Referacie Obsługi Technicznej Inwestycji Miasta w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy – ogłoszenie
o naborze nr 50/2021”.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony,
a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Uwaga:

1.  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Klauzula informacyjna znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bip.um.bydgoszcz.pl) w zakładce PRACA.
 2. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Bydgoszczy znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bip.um.bydgoszcz.pl)
  w zakładce PRACA.
 3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w formie tradycyjnej.

Ogłoszenie archiwalne