Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji

Gmina Piaseczno

 • Piaseczno

  mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 3 lata temu
 • Specjalista

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownika ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji.

Pracownik ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji

Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

1. przygotowywanie materiałów do zapytań ofertowych w zakresie remontów, w tym:

 • przygotowywanie wniosków wstępnych,
 • przygotowywanie założeń techniczno-ekonomicznych,
 • uzgadnianie spraw związanych z ustaleniem szczegółowej lokalizacji
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia,
 • określanie zasad finansowania,
 • zlecanie dokumentacji projektowej,

2. przygotowywanie umów i zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i pozyskiwania pozwoleń administracyjnych,

3. kontrola biur projektów na etapie przygotowywania dokumentacji, weryfikacja dokumentacji technicznej przed skierowaniem jej do realizacji,

4. odbiór i przechowywanie dokumentacji dotyczącej remontów i inwestycji,

5. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

6. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

7. nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi,

8. współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych,

9. uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót, w tym odbioru końcowego remontów,

10. rozliczanie finansowe inwestycji i remontów oraz kontrola firm wykonawczych na etapie realizacji,

11. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji,

12. uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych wykonanych remontów,

13. indywidualna odpowiedzialność za powierzone zadania,

14. rozwiązywanie problemów zaistniałych w procesie inwestycyjnym.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne w zakresie ogólnobudowlanym  lub inżynierii środowiska,
 2. staż pracy:

- w przypadku osób z wyższym wykształceniem:

 • 3 lata stażu pracy- zatrudnienie na stanowisku Inspektora lub
 • bez wymogu stażu pracy - zatrudnienie na stanowisku Podinspektora,

- w przypadku osób ze średnim wykształceniem – 3 lata stażu pracy (zatrudnienie na stanowisku Podinspektora)

3. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. obywatelstwo: polskie *)

* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera,
 2. bardzo dobra znajomość programów WORD, EXCEL,
 3. znajomość ustaw regulujących działalność samorządu gminnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozycyjność, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu.
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca z obsługą komputera, częściowo w terenie,
 2. pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
 3. wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 4. w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
 5. używanie samochodu do celów służbowych

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 5. oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
 8. inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
 9. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
 10. w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor/Inspektor ds. przygotowania inwestycji”  należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: http://www.pracuj.pl/mojpracuj/AplikujDo.aspx?offerID=5768902&rto=1&style=aplikuj
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 •  w terminie  do dnia  31.01.2018  r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ogłoszenie archiwalne