Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik ds. sanitarnych w Wydziale Komunalnym

Gmina Siechnice

Gmina Siechnice

Ratusz

Siechnice

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
ogłasza nabór
NA STANOWISKO ds. sanitarnych w Wydziale Komunalnym

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

 

1)   Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów księgowo-finansowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych.

2)   Prowadzenie całości spraw w zakresie realizacji zadań remontowych związanych z siecią kanalizacji deszczowej i uzbrojenia terenu ujętych w budżecie Gminy Siechnice, powierzonych do realizacji Wydziałowi Komunalnemu.

3)   Prowadzenie całości spraw związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków.

4)   Prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej i uzbrojenia.

5)   Prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem warunków technicznych wpięcia do sieci kanalizacji deszczowej i uzgadnianie projektów.

6)   Przygotowywanie danych do planów budżetu Gminy w zakresie realizowanych bądź planowanych do realizacji przez Wydział Komunalny zadań według zakresu obowiązków.

7)   Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie wydawania zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz modernizacji i rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

8)   W zakresie planowania i przygotowania remontów:

 1. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów, opiniowanie umów do zawarcia. Kontrola aktualności technicznych warunków przyłączenia i zawartych umów przyłączeniowych,
 2. sporządzanie danych do planu w zakresie rzeczowym i finansowym przygotowywanych do realizacji remontu i przekazywanie ich do Komórki Zamówień Publicznych i Umów,
 3. kontrola planów remontowych/inwestycyjnych i zadaniowych Gminy Siechnice, przygotowywanie stosownych wniosków o zmiany zakresu, tytułu, kosztów, finansowania w latach – w zakresie powierzonych zadań,

9)   W zakresie przygotowania dokumentacji i zadań do realizacji:

 1. ustalanie wartości zamówienia i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Siechnic,
 2. przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, o zawarcie umów na opracowanie dokumentacji, realizację robót, usługi.
 3. udział w negocjacjach zakresu, kosztów i terminu wykonania opracowań projektowych, realizacji robót i usług o wartości poniżej 130 tys.zł a także zamówień uzupełniających i dodatkowych,
 4. ustalanie zakresu i kosztów opracowań projektowych, robót, usług – dodatkowych, uzupełniających, których konieczność wykonania pojawi się w trakcie opracowywania dokumentacji lub wykonawstwa robót – uzyskanie zgody Burmistrza Siechnic na zlecenie w/w,
 5. na etapie opracowywania dokumentacji projektowej organizowanie narad roboczych z udziałem zainteresowanych stron, w celu uściślenia zakresu i standardów,
 6. kontrolowanie procesu projektowego, jego zgodności z zawartą umową i eliminacja zagrożeń terminowości i jakości wykonania zamówienia,
 7. przekazywanie biurom projektów zebranych materiałów i informacji niezbędnych do projektowania i uszczegóławiających oczekiwania Zamawiającego,
 8. dbałość o kompleksowe ujmowanie zakresu zamówienia w opracowywanej dokumentacji projektowej i właściwą formę prezentacji,
 9. współpraca z przyszłym użytkownikiem inwestycji w zakresie oczekiwań, standardów i warunków realizacji i eksploatacji inwestycji. Uzyskiwanie pisemnej akceptacji rozwiązań projektowych
 10. egzekwowanie od biur projektów oraz jednostek uzgadniających terminowego uzyskania opracowań i uzgodnień,
 11. odbiór dokumentacji od biur projektów, sprawdzanie jej pod względem kompletności, zgodności z zamówieniem i przepisami,
 12. egzekwowanie od biur projektów wykonania poprawienia i uzupełnienia dokumentacji,
 13. przekazywanie wykonawcom robót dokumentacji projektowej,
 14. zgłaszanie rozpoczęcia robót i rejestracja dzienników budów,
 15. prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych zadań,
 16. kontrola ważności i aktualności opracowanej dokumentacji. Wyprzedzające wnioskowanie o uruchomienie procedur przedłużenia ważności lub uruchomienia zadania – odpowiednio wcześnie przed upływem ważności dokumentacji,
 17. wnioskowanie o zwalnianie zatrzymanych gwarancji, zabezpieczeń dotyczących umów,

10)   Reprezentowanie inwestora na budowie, polegające na kontrolowaniu zgodności realizacji prowadzonych robót z projektem, pozwoleniem na budowę, warunkami umownymi, aktualnie obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

11)   Współudział w protokolarnym przekazywaniu i przejmowaniu terenów budowy od wykonawców dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,

12)   Wnioskowanie o zlecenie nadzoru autorskiego niezbędnych, a wynikłych w czasie realizacji zadań, ekspertyz lub opracowań technicznych oraz podejmowanie innych decyzji w granicach upoważnienia, w sprawie wykonania robót dodatkowych,

13)   Uzyskiwanie akceptacji protokołów konieczności od Zastępcy Burmistrza dotyczących robót dodatkowych i uzupełniających, a po jej otrzymaniu uzyskanie potwierdzenia o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz sporządzania wniosków stosownie do treści zaakceptowanych protokołów,

14)   Przygotowywanie wniosków o zmiany do umów zgodnie z warunkami zmian przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla prowadzonych zadań, uzyskiwanie potwierdzenia o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz uzyskanie akceptacji Burmistrza do przygotowanych wniosków,

15)   Uzyskiwanie od wykonawców bądź samodzielne opracowywanie, jak też sprawdzanie i uzgadnianie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym kosztorysów budowlanych, stanowiących podstawę do określenia wynagrodzenia umownego, wynagrodzenia dodatkowego oraz uzupełniającego,

16)   Bieżąca kontrola kosztów nadzorowanej inwestycji i remontów pod kątem nie przekraczania wartości umownej oraz środków przeznaczonych na daną inwestycję lub remont, jak też kontrola prawidłowości fakturowania robót wykonanych,

17)   Organizowanie i przeprowadzanie odbiorów końcowych nadzorowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

18)   Zgłaszanie, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, zakończenia robót i     uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie dla zakończonych inwestycji i remontów,

19)   Opracowywanie bieżących i okresowych informacji o realizacji prac inwestycyjnych i remontowych,

20)   Naliczanie, zgodnie z postanowieniami umownymi, kar umownych dla wykonawców nadzorowanych inwestycji i remontów i przekazywanie stosownych informacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego,

21)   Współpraca z Wydziałem Finansowo-Budżetowym przy końcowym rozliczaniu kosztów budowy i rozliczeniu inwestycji zakończonych, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji do faktur doręczonych do Urzędu Miasta Siechnice za prowadzone prace inwestycyjne i remontowe oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym,

22)   Organizowanie i przeprowadzanie gwarancyjnych przeglądów, jak też nadzór nad terminowym usuwaniem stwierdzonych usterek i wad oraz sporządzanie stosownych protokołów,

23)   Typowanie zakresu prac remontowych niezbędnych do wykonania w zakresie remontów,

24)   Przygotowywanie danych do planu w zakresie rzeczowo-finansowym dla nadzorowanych inwestycji i remontów,

25)   Współpraca z BZP w zakresie przygotowania odpowiedzi na zapytania wykonawców składane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

26)   Prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie nadzorowanych inwestycji,

27)   Archiwizacja prowadzonej dokumentacji, oraz przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego w zakresie realizowanych zadań,

28)   Końcowe rozliczenie inwestycji łącznie ze sporządzeniem protokołów OT i PT,LT

29)   Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Komunalnego.

 

 

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,  w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.                                                                                                                       

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 2. wykształcenie: średnie- techniczne- kierunkowe;
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego;
 4. obsługa komputera;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 6. prawo jazdy kategorii B, samochód;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej ;
 2. 1-rok doświadczenia w pracy w JST
 3. wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
 4. umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 5. samodzielność, samokontrola.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 8. oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych” - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 9. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta   z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.
 
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane kompletne dokumenty aplikacyjne należy wrzucić do urny stojącej przed Urzędem Miejskim  w Siechnicach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice    z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. sanitarnych” lub wysłać mailem na adres [email protected] - w terminie do dnia 25 kwietnia 2021 r.
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne