Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik ds. uzgodnień w Wydziale Komunalnym

Gmina Siechnice

Gmina Siechnice

Ratusz

Siechnice

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
ogłasza nabór
na stanowisko ds. uzgodnień w Wydziale Komunalnym

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

 • Prowadzenie całości spraw związanych z orzecznictwem administracyjnym w zakresie uzgodnienia lokalizacji zjazdów z dróg,
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nielegalnego wybudowania zjazdów indywidualnych i publicznych , naliczanie kar w tym zakresie,
 • Sporządzanie decyzji administracyjnych i uzgodnień drogowych po podpisu Kierownika Wydziału, Komunalnego, Zastępcy Kierownika Wydziału Komunalnego lub Burmistrza Siechnic dotyczących zatwierdzenia projektów budowlanych dotyczących budowy zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Prowadzenie całości spraw w zakresie uzgadniania lokalizacji infrastruktury umieszczanej w pasie drogowym,
 • Sporządzanie decyzji administracyjnych i uzgodnień drogowych po podpisu Kierownika Wydziału Komunalnego, Zastępcy Kierownika Wydziału Komunalnego lub Burmistrza Siechnic dotyczących lokalizacji elementów infrastruktury w pasie drogowym,
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach odwołań od wydanych decyzji administracyjnych,
 • Przygotowywanie umów z deweloperami na remonty lub budowę dróg zgodnie z art.16 ustawy o drogach publicznych,
 • Udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Komunalnego,
 • Stała aktualizacja danych w systemie ewidencji,
 • Dokonywanie wizji w terenie w celu ustalenia aktualnego stanu dla każdej wszczętej sprawy – sporządzanie dokumentacji fotograficznej,
 • prowadzenie rejestru wydawanych decyzji,

 

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,  w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.                                                                                                                        

Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2)    wykształcenie: wyższe techniczne, mile widziane osoby po kierunku inżynieria lądowa lub budownictwo ogólne;

3)    znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

4)    znajomość przepisów z zakresu Prawa Budowlanego;

5)    obsługa komputera;

6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)    prawo jazdy, samochód.

Wymagania dodatkowe:

1)    umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji;

2) samodzielność, samokontrola;

3) umiejętność sporządzania umów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2)    list motywacyjny,

3)    dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

4)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,

5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

6)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

7)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,

8)    oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą          z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych” - opatrzone własnoręcznym podpisem,

9)    oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta   z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane kompletne dokumenty aplikacyjne należy wrzucić do urny stojącej przed Urzędem Miejskim w Siechnicach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice    z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. uzgodnień” lub wysłać mailem na adres [email protected] - w terminie do dnia 26 lipca 2021 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach

 

Ogłoszenie archiwalne