Ta oferta pracy jest nieaktualna od 61 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik ds. wsparcia prawnego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 18.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

  Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

  Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

  W Wieloosobowym stanowisku inspektora ochrony danych- Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych istnieje wolne miejsca pracy i możliwość zatrudnienia na stanowisku:

  Pracownik ds. wsparcia prawnego

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zadania na stanowisku:

  • nadzoruje, koordynuje i wspiera komórki organizacyjne Centrali i oddziałów w zakresie opracowywania projektów dokumentów wykorzystywanych w procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym odnoszących się do realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz w procesach przygotowywania odpowiedzi na zapytania osób
  • rozpatruje wnioski osób, których dane dotyczą w zakresie prawnych aspektów, wykonuje przysługujące im prawa
  • uczestniczy w identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych w Zakładzie w obszarze przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich stosowania
  • prowadzi szkolenia oraz bieżące instruktaże dla pracowników Zakładu w zakresie bezpieczeństwa prawnego oraz aspektów prawnych w ochronie danych
  • monitoruje zmiany w prawie ochrony danych osobowych oraz rekomendacje wytyczne organu nadzorczego i Europejskiej Rady Ochrony Danych
  • uczestniczy przy opracowywaniu, aktualizacji i wdrażaniu wewnętrznych przepisów dotyczących danych osobowych

  Niezbędne:

  • wykształcenie wyższe
  • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego związanego z ochroną danych osobowych
  • minimum 5 lat stażu pracy

  Pożądane:

  • wykształcenie wyższe prawo
  • studia podyplomowe (audyt, zarządzanie, prawo, informatyka, bezpieczeństwo, ochrona danych)
  • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa informacji

  Wymagania dodatkowe:

  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel, Outlook)
  • umiejętność zarządzania przepływem informacji
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • komunikatywność
  • wysoka kultura osobista
  • samodzielność i odpowiedzialność
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność stosowania przepisów

   Oferujemy:

  • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę 
  • rozwój zawodowy
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:

  • sprzęt komputerowy,
  • sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:

  • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego, odręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy do

  dnia 15 listopada 2018 roku na adres: 

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5 
  01-748 Warszawa

  Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki.

  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  • złożonych dokumentów nie zwracamy
  • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY"

  Prosimy dodać klauzulę:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS".