Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego i zagadnień środowiskowych w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Tarnowo PodgórneO firmie

Gmina Tarnowo Podgórne

Poznańska 115

Tarnowo Podgórne (pow. poznański)

Twój zakres obowiązków

1) Prowadzenie postępowań w sprawie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (…):

a) analiza złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) uzgadnianie z właściwymi organami postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

c) przygotowywanie postanowień w toku postępowania,

d) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2) Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dot. zakresu obowiązków.

3) Prowadzenie rejestru decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w gminnym Systemie Informacji Przestrzennej.

4) Analiza wniosków o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, prowadzenie korespondencji z wnioskodawcą oraz prowadzenie rejestru wniosków.

5) Prowadzenie procedury dotyczącej uchwały reklamowej, zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) współpraca z wykonawcą nad przygotowaniem projektu uchwały,

b) prowadzenie procedury zgodnie z procedurą opisaną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) uczestnictwo w spotkaniach, dyskusjach publicznych i komisjach w trakcie procedury tworzenia planu.

6) Obsługa mieszkańców w zakresie informowania o planach zagospodarowania przestrzennego.

7) Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, zakupione towary, będących w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku oraz ich obsługa w systemie księgowym.

8) Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie kwalifikacji pracownika.

Nasze wymagania

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) nieposzlakowana opinia,

3) uregulowany stosunek do służby wojskowej,

4) korzystanie z pełni praw publicznych,

5) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wykształcenie:

Konieczne: wyższe

Pożądane: wyższe lub podyplomowe administracyjne lub w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej.

Doświadczenie zawodowe:

Konieczne: co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z zagospodarowaniem przestrzennym lub ochroną środowiska.

Niezbędna wiedza:

1) Ustawa o samorządzie gminnym,

2) Ustawa o ochronie informacji niejawnych,

3) Ustawa o ochronie danych osobowych,

4) Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

5) Ustawa o finansach publicznych,

6) Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7) Prawo budowlane,

8) Prawo ochrony środowiska,

9) Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

10) Ustawa o ochronie przyrody,

11) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

12) Ustawa o drogach publicznych,

13) Ustawa o gospodarce nieruchomościami,

14) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

15) Kodeks Cywilny,

16) Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Umiejętności:

1. Obsługa MS Office

2. Znajomość oprogramowania GIS (ArcGIS lub Qgis),

3. Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce

4. Zdolności organizacyjne i samodzielność na stanowisku pracy

Pożądane cechy charakteru:

1) Dokładność i punktualność

2) samodzielność i terminowość,

3) aktywna postawa w rozwiązywaniu problemów,

4) odporność na stres,

5) wysoka kultura osobista.

Informacje

Pełen etat. Praca o charakterze stacjonarnym, w godzinach pracy Urzędu. Wymagana dyspozycyjność na polecenie przełożonych w godzinach i poza godzinami i dniami pracy Urzędu.

Informacje i wymagania dodatkowe :

• W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

• Aplikacje otrzymane po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

• Kandydaci spełniający wymagania formalne w najwyższym stopniu zostaną zaproszeni na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.

• Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Termin składania aplikacji:

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 17 czerwca 2021 r. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 w godzinach pracy Urzędu. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.