Oferta pracy

Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego

Gmina Tarnowo PodgórneO firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji na stanowisko

ds. zagospodarowania przestrzennego
w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

ul. Poznańska 115, 62 – 080 Tarnowo Podgórne

Zakres zadań na stanowisku pracy:  

 1. Prowadzenie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy:
  • gromadzenie niezbędnych materiałów źródłowych,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • udział w procedurze wyboru wykonawcy i przygotowanie projektu umowy,
  • prowadzenie procedury opracowania projektu studium zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. Prowadzenie spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
  • badanie spójności planowanego opracowania z obowiązującym studium,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • udział w procedurze wyboru wykonawcy i przygotowanie projektu umowy,
  • przygotowywanie projektu planu zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • uczestnictwo w spotkaniach, dyskusjach publicznych i komisjach w trakcie procedury tworzenia planu,
 3. Prowadzenie rejestru planów,
 4. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 5. Analiza wniosków o opracowanie lub zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz prowadzenie rejestru wniosków,
 6. Opracowywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, co najmniej jeden raz w okresie kadencji Rady Gminy oraz innych analiz i zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
 7. Obsługa mieszkańców w zakresie informowania o planach zagospodarowania przestrzennego,
 8. Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, zakupione towary, będących w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku,
 9. Ustalanie opłaty z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.
 10. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie kwalifikacji pracownika.

Od kandydatów wymaga się - wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wykształcenie:

Konieczne: wyższe w zakresie zagospodarowania przestrzennego lub architektury.

Doświadczenie zawodowe:

Konieczne: co najmniej 3 lata na stanowisku urzędniczym związanym z zagospodarowaniem przestrzennym.

Niezbędna wiedza:

 1. Ustawa o samorządzie gminnym,
 2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych,
 4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 5. Ustawa o finansach publicznych,
 6. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 8. Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 9. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 10. Ustawa o ochronie przyrody,
 11. Prawo budowlane,
 12. Prawo geologiczne i górnicze,
 13. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 14. Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 15. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • Biegła obsługa Pakietu Office,
 • Znajomość oprogramowania GIS (ArcGIS lub Qgis),
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa w praktyce,

Pożądane cechy charakteru:

 • dokładność,
 • samodzielność i terminowość,
 • aktywna postawa w rozwiązywaniu problemów,
 • odporność na stres.

Informacje i wymagania dodatkowe:

 

 1. W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 2. Aplikacje otrzymane po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne w najwyższym stopniu zostaną zaproszeni na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.
 4. Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
 • kserokopie świadectw pracy
 • zgodę na przetwarzanie danych szczególnych w procesie rekrutacji:
 • (zgodę wyraża się w przypadku podania w procesie rekrutacji danych szczególnych takich jak: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych szczególnych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o niekaralności lub karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia przysługującego osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 09 listopada 2020 r., do godz. 18.00. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 w godzinach pracy Urzędu. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115 w Tarnowie Podgórnym.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Gminę inspektorem ochrony danych pod adresem:
 • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
 • e-mail: [email protected]
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040) oraz art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:
 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, dołączane są do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu, są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego kandydata, chyba że zostaną wcześniej odebrane osobiście przez składające je osoby.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą zostać odebrane osobiście w ciągu 14 dni od dnia publikacji informacji o wyniku naboru.
 4. Dokumenty nie odebrane w terminach określonych w pkt. 2 i 3 podlegają zniszczeniu.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy