Oferta pracy

Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego

Gmina Tarnowo PodgórneO firmie

Gmina Tarnowo Podgórne

Poznańska 115

Tarnowo Podgórne (pow. poznański)

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji na stanowisko

ds. zagospodarowania przestrzennego
w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

ul. Poznańska 115, 62 – 080 Tarnowo Podgórne

Zakres zadań na stanowisku pracy:  

 1. Prowadzenie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy:
  • gromadzenie niezbędnych materiałów źródłowych,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • udział w procedurze wyboru wykonawcy i przygotowanie projektu umowy,
  • prowadzenie procedury opracowania projektu studium zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. Prowadzenie spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
  • badanie spójności planowanego opracowania z obowiązującym studium,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • udział w procedurze wyboru wykonawcy i przygotowanie projektu umowy,
  • przygotowywanie projektu planu zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • uczestnictwo w spotkaniach, dyskusjach publicznych i komisjach w trakcie procedury tworzenia planu,
 3. Prowadzenie rejestru planów,
 4. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 5. Analiza wniosków o opracowanie lub zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz prowadzenie rejestru wniosków,
 6. Opracowywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, co najmniej jeden raz w okresie kadencji Rady Gminy oraz innych analiz i zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
 7. Obsługa mieszkańców w zakresie informowania o planach zagospodarowania przestrzennego,
 8. Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, zakupione towary, będących w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku,
 9. Ustalanie opłaty z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.
 10. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie kwalifikacji pracownika.

Od kandydatów wymaga się - wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wykształcenie:

Konieczne: wyższe w zakresie zagospodarowania przestrzennego lub architektury.

Doświadczenie zawodowe:

Konieczne: co najmniej 3 lata na stanowisku urzędniczym związanym z zagospodarowaniem przestrzennym.

Niezbędna wiedza:

 1. Ustawa o samorządzie gminnym,
 2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych,
 4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 5. Ustawa o finansach publicznych,
 6. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 8. Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 9. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 10. Ustawa o ochronie przyrody,
 11. Prawo budowlane,
 12. Prawo geologiczne i górnicze,
 13. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 14. Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 15. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • Biegła obsługa Pakietu Office,
 • Znajomość oprogramowania GIS (ArcGIS lub Qgis),
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa w praktyce,

Pożądane cechy charakteru:

 • dokładność,
 • samodzielność i terminowość,
 • aktywna postawa w rozwiązywaniu problemów,
 • odporność na stres.

Informacje i wymagania dodatkowe:

 

 1. W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 2. Aplikacje otrzymane po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne w najwyższym stopniu zostaną zaproszeni na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.
 4. Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
 • kserokopie świadectw pracy
 • zgodę na przetwarzanie danych szczególnych w procesie rekrutacji:
 • (zgodę wyraża się w przypadku podania w procesie rekrutacji danych szczególnych takich jak: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci danych szczególnych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o niekaralności lub karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia przysługującego osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 14 grudnia 2020 r., do godz. 18.00. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 w godzinach pracy Urzędu. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115 w Tarnowie Podgórnym.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Gminę inspektorem ochrony danych pod adresem:
 • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
 • e-mail: [email protected]
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040) oraz art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:
 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, dołączane są do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu, są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego kandydata, chyba że zostaną wcześniej odebrane osobiście przez składające je osoby.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą zostać odebrane osobiście w ciągu 14 dni od dnia publikacji informacji o wyniku naboru.
 4. Dokumenty nie odebrane w terminach określonych w pkt. 2 i 3 podlegają zniszczeniu.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy