Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracownik ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych i Umów

Gmina Siechnice

 • Jana Pawła II 12, Siechnice
  Siechnice, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Gmina Siechnice

Jana Pawła II 12

Siechnice

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie i formalne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie,

 • udział w komisjach przetargowych w charakterze sekretarza, sporządzanie protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 • obsługa programów e-Dokument oraz Dysponent,

 • dokumentowanie postępowań na stronie e-Zamówienia

 • archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych, przygotowywanie umów z wykonawcami,

 • przygotowywanie umów z wykonawcami,

 • praca na platformie zakupowej

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe;

 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, aktów wykonawczych do tej ustawy;

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz -obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);

 • biegła obsługa komputera;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane

 • doświadczenie co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku,

 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 26.05.2023
 • email

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu dopiskiem na: „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”

  [email protected]
 • pocztą

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,

 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych” - opatrzone własnoręcznym podpisem,

 • oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 • Wymagane, kompletne dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Siechnicach - złożyć w Kancelarii Urzędu bądź przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych” lub wysłać e-mailem wraz ze wszystkimi załącznikami na adres [email protected] - w terminie do dnia 26.05.2023 r.

 • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach

Gmina Siechnice

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przewiń do profilu firmy