Pracownik działu IT – developer

 • Lublin, lubelskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 23.08.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 22.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Hausengel International Polska Sp. z o.o. Sp. k.

  Hausengel to przedsiębiorstwo rodzinne, które z sukcesem już od 2005 roku pomaga znaleźć bezpieczne i sprawdzone zlecenia osobom chętnym pracować jako opiekun u niemieckich rodzin. Jesteśmy grupą dobrze prosperujących oraz dynamicznie rozwijających się spółek działających na sześciu europejskich rynkach. Dzięki naszemu osobistemu doświadczeniu wiemy, że jedynie wkładając w codzienną pracę serce możemy osiągnąć sukces. Zostań członkiem rodziny Hausengel, zgłoś się już dziś i poczuj naszą kompleksową opiekę!

  W związku z dynamicznym rozwojem naszej międzynarodowej struktury oraz rozbudową naszego działu IT poszukujemy zmotywowanych osób na stanowisko:

  Pracownik działu IT – developer

  Miejsce pracy: Lublin

  Zakres obowiązków:

  • Tworzenie i rozwijanie oprogramowania oraz realease management,
  • Wsparcie pracowników przy wprowadzaniu nowego oprogramowania w firmie,
  • Tworzenie i rozwijanie bazy danych SQL, PostgreSQL,
  • Konserwacja i testowanie komponentów oprogramowania
  • Dbanie o funkcjonalność, jakość i wydajność wdrażanego oprogramowania,
  • Współpraca z dostawcami usług i firmami zewnętrznymi,
  • Adaptowanie systemów IT do specyfiki nowego oprogramowania,
  • Administracja i analiza infrastruktury systemów IT przedsiębiorstwa oraz planowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego w centrum danych,
  • Tworzenie i rozwijanie istniejącej bazy danych programu Access,
  • Tworzenie, optymalizacja aplikacji internetowych i mobilnych.

  Wymagania:

  • Wykształcenie kierunkowe. Studia informatyczne, w obszarze programowania lub pokrewnym,
  • znajomość procesów biznesowych,
  • minimum dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
  • umiejętność zarządzania projektami i organizacja czasu pracy własnej,
  • znajomość i doświadczenie w pracy z językami: Python, Javascript, Java, XML
  • swoboda w obsłudze środowiska Linux,
  • doświadczenie w pracy z PostgreSQL, MS-SQL oraz w pracy z bazami danych Access,
  • praktyczna znajomość obsługi oprogramowania Git,
  • mile widziana znajomość CSS,
  • Znajomość z zakresu architektury www, jak np. MVC (Model-View-Controller).

  Oferujemy:

  • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
  • rozbudowany program benefitów pozapłacowych (m.in. Multisport, ubezpieczenie zdrowotne, owoce i inne),
  • praca pełna wyzwań pozwalająca na rozwój zawodowy,
  • międzynarodowe środowisko pracy oraz realny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HAUSENGEL INTERNATIONAL POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu (ul. Szkolna 5 lok. 15, 61-832 Poznań KRS: 0000389293) moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby prowadzonej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych na podobne stanowiska.”

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest HAUSENGEL INTERNATIONAL POLSKA sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (ul. Szkolna 5 lok. 15, 61-832 Poznań, KRS: 0000389293). Dane są zbierane, po wyrażeniu zgody, dla potrzeb trwającej rekrutacji lub także przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Zgoda na udział w rekrutacjach powinna zostać udzielona np. w formie przedstawionej poniżej i może zostać w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych w okresie sprzed jej wycofania.


  .

   1. Administrator Danych Osobowych spełnia obowiązek informacyjny wobec wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza.
   2. Wobec kandydatów do zatrudnienia, Administrator spełnia obowiązek informacyjny przedstawiając w ofercie rekrutacyjnej link do strony internetowej, zawierającej klauzulę informacyjną.
   3. Spełniając obowiązek informacyjny, Administrator podejmuje działania, celem wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego.
   4. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa we wzorze klauzuli informacyjnej.
   5. Gdyby w przyszłości doszło do przetwarzania innych danych osobowych, niż dane osobowe kandydatów do zatrudnienia, dane osobowe Pracowników oraz dane osobowe Reprezentantów Kontrahentów, Administrator zaktualizuje klauzulę informacyjną, uwzględniając wymagania RODO.

   Szanowni Państwo!

    

   W związku z rozpoczęciem obowiązywania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), przesyłamy pakiet informacji wyjaśniający w jaki sposób HAUSENGEL INTERNATIONAL POLSKA sp. z o.o. sp. k. przetwarza dane osobowe kandydatów do zatrudnienia.

   Z najwyższą starannością dbamy o przetwarzane dane osobowe osób fizycznych. Dbając o ochronę danych osobowych, ulepszamy opis procedur oraz stosowane rozwiązania technologiczne.

   I. Administrator Danych Osobowych

   HAUSENGEL INTERNATIONAL POLSKA sp. z o.o. sp. k. (ul. Szkolna 5 lok. 15, 61-832 Poznań, KRS: 0000389293), w świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego potocznie RODO, jest administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator Danych Osobowych).

   Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób:

   poprzez e-mail: [email protected],

   telefonicznie: 61 / 415 13 08,

   Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.

   Administrator Danych Osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

    

   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w następujący sposób:

   Telefonicznie: 725 537 663

    II. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

   Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji nowych pracowników.

   Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych odbywa się na żądanie osoby, która zgłasza swoją kandydaturę w procesie rekrutacji oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody kandydata (w tym zgody na udział w przyszłych rekrutacjach). W zakresie danych wrażliwych (przede wszystkim danych o niekaralności), przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonywania szczególnych praw przez Administratora, wynikających z przepisów prawa pracy.

   Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

   Przetwarzanie danych osobowych nie będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych osobowych nie jest bowiem niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

   W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane, jest upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przy czym nie będzie miało to wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odnośnie czynności dokonanych przed cofnięciem zgody.

   III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

   Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, imiona rodziców, datę urodzenia. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe obejmujące: wizerunek, wynikające z przedstawionych świadectw pracy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy oraz innych dokumentów, jeśli kandydat przedłożył je w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

   Ponadto Administrator przetwarza również szczególne kategorie danych osobowych, tj. dane dotyczące karalności lub dane dotyczące zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

   Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest konieczne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji prowadzonej przez Administratora. W przypadku niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić udziału w rekrutacji, co w konsekwencji uniemożliwi podjęcie pracy.  

   Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   IV. Podmioty, którym powierzane są dane osobowe

   Dane osobowe Kandydatów mogą być powierzane następującym podmiotom:

   1. podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, w tym obsługę serwerów i sieci,
   2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (np. oprogramowanie),
   3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytorskie, konsultacyjne, doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego.

   V. Czas przetwarzania danych osobowych

   Dane osobowe są usuwane przez Administratora Danych Osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji, przy czym dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane te będą przetwarzane do dnia odwołania zgody na ich przetwarzanie.

   VI. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

   Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:

   1. dostępu do przetwarzanych danych,
   2. sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
   3. usunięcia przetwarzanych danych osobowych
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

   Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając Administratorowi odpowiedni wniosek na dane wskazane w punkcie I.

   Ponadto są Państwo uprawnieni do żądania aby dane osobowe były przenoszone innemu administratorowi, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie odbywało się w oparciu o zgodę na przetwarzanie.

   VII. Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

   Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.