Pracownik Magazynu

 • Grodzisk Mazowiecki, Chlebnia (pow. grodziski), Piastów, Żabia Wola (pow. grodziski), Błonie, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Nadarzyn (pow. pruszkowski), Teresin (pow. sochaczewski), Żyrardów, Mszczonów, mazowieckie
 • Pracownik fizyczny
 • 25.07.2019
 • Ważna jeszcze 6 dni (do 24.08.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  Do NASZEGO Centrum Dystrybucyjnego W CHLEBNI pod GRODZISKIEM MAZOWIECKIM poszukujemy:

  PRACOWNIKA MAGAZYNU

   

  LUDZI, KTÓRZY POZYTYWNIE PODCHODZĄ DO PRACY I LUBIĄ NOWE WYZWANIA!

  Miejsce pracy: Chlebnia (k. Grodziska Mazowieckiego)

  Miejsce pracy: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Pruszków, Żyrardów, Chlebnia (pow. grodziski), Nadarzyn (pow. pruszkowski), Teresin (pow. sochaczewski), Żabia Wola (pow. grodziski)


  Do głównych zadań należy między innymi:

  • kompletowanie i pakowanie zamówień
  • przygotowanie towaru do wysyłki

   

  Jeśli jesteś:

  • nastawiony na długofalową współpracę
  • sumienny i dokładny
  • zdecydowany do pracy w systemie zmianowym oraz w wybrane weekendy


  Jeśli interesuje Cię:

  • stabilne zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
  • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. karta rabatowa na zakupy w naszej sieci H&M, domowe obiady, opieka medyczna, pakiet sportowo-rekreacyjny, dodatek za wzorową obecność w pracy)
  • możliwość rozwoju i zdobywania nowej wiedzy
  • przyjazna atmosfera pracy
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Obowiązek informacyjny

   

  H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej.

   

  Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji.

   

  „Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8 (zwany dalej H&M).

   

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

   

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę.

   

  Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy.

   

  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewidzianym w Kodeksie pracy[1] oznacza wyrażenie zgody przez Kandydata na przetwarzanie tych danych osobowych, która może zostać
  w ka
  żdym momencie wycofana. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).

   

  Podstawą prawną przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Prawnie uzasadniony interes administratora polega także na sprawdzeniu Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

   

  Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

   

  Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

   

  H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Muaritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie). Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

   

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

   

  H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa- jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.  

   

  Jakie masz prawa?

   

  Przysługuje Ci prawo do:

  •dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

  •sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

  •wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

   

  Kontakt

   

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

  Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]

  H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o.o.z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8”.

   

   

  Art. 221 KODEKSU PRACY. §

  1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  1) imię (imiona) i nazwisko;

  2) datę urodzenia;

  3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

  4) wykształcenie;

  5) kwalifikacje zawodowe;

  6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

  § 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

  § 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.