Pracownik Magazynu

 • Grodzisk Mazowiecki, Chlebnia (pow. grodziski), Piastów, Żabia Wola (pow. grodziski), Błonie, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Nadarzyn (pow. pruszkowski), Teresin (pow. sochaczewski), Żyrardów, Mszczonów, mazowieckie
 • Pracownik fizyczny
 • 25.08.2019
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 24.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteś gotowy podjąć nowe wyzwania?
  Nasz zespół nieustannie się rozwija, dlatego poszukujemy otwartych osób, 
  które chciałyby sprawdzić się na stanowisku:

  PRACOWNIK MAGAZYNU
  • Umowa o pracę na pełen etat
  • Karta rabatowa -25%
   na zakupy we sklepach grupy H&M
  • 3,5PLN za dwudaniowy obiad
   w miejscu pracy
  • Prywatna opieka medyczna
   oraz ubezpieczenie grupowe
  • Atrakcyjny koszyk świadczeń socjalnych
  • Dofinansowany pakiet sportowy
  • Możliwości rozwoju
  • Przyjazna atmosfera pracy

  Nasze wymagania:

  • nastawienie na długofalową współpracę
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w wybrane weekendy
  • sumienność i dokładność

  ...reszty nauczysz się od nas!
  Każdy może zostać pracownikiem H&M!

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Obowiązek informacyjny 

  H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej. 

  Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji. 

  „Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8 (zwany dalej H&M). 

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę. 

  Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. 

  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewidzianym w Kodeksie pracy[1] oznacza wyrażenie zgody przez Kandydata na przetwarzanie tych danych osobowych, która może zostać
  w ka
  żdym momencie wycofana. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). 

  Podstawą prawną przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Prawnie uzasadniony interes administratora polega także na sprawdzeniu Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. 

  Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

  Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe? 

  H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Muaritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie). Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

  H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa- jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.   

  Jakie masz prawa? 

  Przysługuje Ci prawo do:

  •dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

  •sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

  •wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

  Kontakt 

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

  Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]

  H&M Hennes&Mauritz Logistics 1 Sp. z o.o.z siedzibą w Chlebni przy ul. Logistycznej 8”. 

  Art. 221 KODEKSU PRACY. §

  1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  1) imię (imiona) i nazwisko;

  2) datę urodzenia;

  3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

  4) wykształcenie;

  5) kwalifikacje zawodowe;

  6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

  § 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

  § 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.