Oferta pracy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Energa Logistyka Sp. z o.o.
1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Energa logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł., jako pracodawca.
Nasze dane kontaktowe to: adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25,
09-407 Płock. Adres e-mail: [email protected] Adres strony: www.energa-logistyka.pl
2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd Energa Logistyka Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
-       e-mail: [email protected];
-       korespondencyjnie na adres administratora: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Energa Logistyka Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą danych mogą zostać:
-       uprawnione organy publiczne,
-       podmioty dostarczające korespondencję,
-       podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
-       podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
-       podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów.
 
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu tego procesu zostaną zniszczone.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez od 3 do 6 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
-       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-       sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
-       ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
-       usunięcia danych osobowych;
-       wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
[1] Art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;
[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Energa Logistyka Sp. z o.o.

Pracownik Magazynu

Energa Logistyka Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Bytów, pomorskie

 • Ważna jeszcze 3 dni
  do: 31 paź 2020
 • Pracownik fizyczny
GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
 
Energa Logistyka Sp. z.o.o.
Płock, ul. Otolińska 25
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
pracownik magazynu
Miejsce pracy: Bytów lub Słupsk   
Oferta ważna do: 31.10.2020 r.   

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie elektryczne, elektrotechniczne lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień gospodarki magazynowej i obrotu towarowego
 • Mile widziane prawo jazdy kategorii B i uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Znajomość sektora energetycznego będzie dodatkowym atutem

 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • Prowadzenie gospodarki towarowo-magazynowej  towarów własnych oraz powierzonych
  w ramach usługi logistycznej tj. przyjmowanie i wydawanie towarów  oraz zapewnienie prawidłowej dokumentacji obrotu towarowego w systemach informatycznych
 • Działanie w oparciu o dobrą znajomość procedur dotyczących gospodarki magazynowej w  szczególności wskaźników efektywności dotyczących gospodarki magazynowej i logistyki (np. średni czas dostawy, wydajność magazynierów, itp.)
 • Planowanie zamówień materiałów na podstawie analizy wskaźników magazynowych
 • Obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez przygotowywanie
  i realizację dostaw towarów
 • Rozładunek i załadunek towarów
 • Prawidłowe rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej przestrzeni magazynowej
 • Utrzymywanie porządku w magazynie i przestrzeganie zasad bhp i p. poż.
Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV w formacie PDF) w terminie do dnia 31.10.2020 roku za pomocą przycisku aplikowania.
W temacie e-maila proszę wpisać: magazyn Słupsk lub magazyn Bytów w zależności, do której lokalizacji Państwo aplikują.
 
Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):
 
(1)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o.
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock,
moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO,
uzyskanych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w procesie rekrutacji z mojej inicjatywy.”
W przypadku, gdyby byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych/przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody według poniższego wzoru:
 
(2)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o.
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”
 
 
Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Energa Logistyka Sp. z.o.o.
Płock, ul. Otolińska 25
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
pracownik magazynu

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie elektryczne, elektrotechniczne lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień gospodarki magazynowej i obrotu towarowego
 • Mile widziane prawo jazdy kategorii B i uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Znajomość sektora energetycznego będzie dodatkowym atutem

 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • Prowadzenie gospodarki towarowo-magazynowej  towarów własnych oraz powierzonych
  w ramach usługi logistycznej tj. przyjmowanie i wydawanie towarów  oraz zapewnienie prawidłowej dokumentacji obrotu towarowego w systemach informatycznych
 • Działanie w oparciu o dobrą znajomość procedur dotyczących gospodarki magazynowej w  szczególności wskaźników efektywności dotyczących gospodarki magazynowej i logistyki (np. średni czas dostawy, wydajność magazynierów, itp.)
 • Planowanie zamówień materiałów na podstawie analizy wskaźników magazynowych
 • Obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez przygotowywanie
  i realizację dostaw towarów
 • Rozładunek i załadunek towarów
 • Prawidłowe rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej przestrzeni magazynowej
 • Utrzymywanie porządku w magazynie i przestrzeganie zasad bhp i p. poż.
Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV w formacie PDF) w terminie do dnia 31.10.2020 roku za pomocą przycisku aplikowania.
W temacie e-maila proszę wpisać: magazyn Słupsk lub magazyn Bytów w zależności, do której lokalizacji Państwo aplikują.
 
Bytów lub Słupsk 
Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):
 
(1)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o.
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock,
moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO,
uzyskanych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w procesie rekrutacji z mojej inicjatywy.”
W przypadku, gdyby byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych/przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody według poniższego wzoru:
 
(2)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o.
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”
 
 
Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Oferta ważna do: 31.10.2020 r.   

Ogłoszenie archiwalne