Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik obsługi linii formierskiej

 • Skoczów, śląskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 2019-05-21

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wiodąca Odlewnia Żeliwa sektora motoryzacyjnego w Polsce poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

  Pracownik obsługi linii formierskiej
  Miejsce pracy: Skoczów

  Zakres wymaganych kwalifikacji:

  • Wykształcenie zawodowe lub techniczne o profilu elektrycznym, mechanicznym lub elektro-mechanicznym
  • Podstawowa znajomość obsługi komputera
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Odpowiedzialne podejście do obowiązków
  • Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Szkolenia
  • Bogaty pakiet socjalny: ubranie robocze, gorący posiłek, środki higieny osobistej: mydło, ręcznik, krem do rąk; środki ochrony indywidualnej, świadczenia dla dzieci pracowników: impreza mikołajkowa, dofinansowanie „zielonej szkoły”, organizacja kolonii dla dzieci pracowników; możliwość uczestniczenia w wycieczkach wakacyjnych oraz weekendowych dla pracowników i ich rodzin, ubezpieczenie grupowe, możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki PKZP; impreza integracyjna Dzień Rodzinny dla pracowników i ich rodzin
  Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki: Skoczów 43-430,
  ul. Ciężarowa 49, III p., pok. 62, lub za pomocą przycisku:

  Oświadczenie  kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacji 

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018 r. poz. 1000)  („RODO”), oraz art. 22 1 i 22 1a kodeksu pracy  oświadczam,  iż wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych biometrycznych) podanych  w niniejszym Curriculum Vitae(Życiorysie) oraz dokumentacji dobrowolnie dodanej do  mojego zgłoszenia za pośrednictwem  portalu internetowego pracuj.pl oraz Teksid Iron Poland sp. z o.o z siedzibą 43-430-Skoczów ul.Ciężarowa 49 jako potencjalnego pracodawcy  w procesie rekrutacji na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu  ponad  zakres określony w  art. 22 1 par.1 kodeksu pracy 

  Zgoda następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Teksid Iron Poland sp. z o.o. (Pracodawca)

  Jeżeli Pan/Pani chce  abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Teksid Iron Poland Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018 r. poz. 1000) („RODO”),
  Informuje w imieniu Teksid Iron Poland sp. z o.o z siedzibą 43-430-Skoczów ul.Ciężarowa 49 o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
  I. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teksid Iron Poland sp. z o.o z siedzibą 43-430-Skoczów, ul.Ciężarowa 49 dalej „Administrator”
  II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
  Obowiązek podania danych osobowych oraz prawo ograniczenia żądania danych
  Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa tj art. 221 §1 kodeksu pracy zaś w pozostałym zakresie – dobrowolne na podstawie oświadczenia.
  „art. 221. § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
  § 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:
  1) adres zamieszkania; 2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; 4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
  § 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  § 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.”; ‘
  Art. 221a.
  § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.7)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
  7) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
  § 2. Brak zgody, o której mowa w § 1, lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.
  § 3. Przetwarzanie, o którym mowa w § 1, dotyczy danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika na wniosek pracodawcy lub danych osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  Teksid Iron Poland
  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  ul. Ciężarowa 49 43-430 Skoczów
  Tel.(48) 0338538200/0338538398
  Fax (48) 0338534970
  NIP 548-23-49-926,
  REGON 072792769,
  Nr KRS 0000125249
  Kapitał zakładowy: 48.122.256,00 złotych
  Sąd Rejestrowy:
  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
  VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  Art. 221b. § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Przepis art. 221a § 2 stosuje się odpowiednio.
  § 2. Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika jest dopuszczalne także wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. § 3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.”; III. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. IV. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie krócej jednak niż okres wskazany w przepisach prawa. W przypadku złożenia danych osobowych bez ogłoszenia lub nieprzyjęcia na stanowisko poszukiwane, Pani /Pana dane zawarte w pliku przesłanym mail / pocztą w formie papierowej będą niszczone po roku czasu od daty zakończenia rekrutacji wskazanej w ogłoszeniu o ile kandydat w zgłoszeniu nie wyrazi innej woli.. V. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. VII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym. Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Teksid Iron Poland sp. z o.o. , a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem danych [email protected] lub korespondencyjnie pod adres wskazany w pkt I