Oferta pracy

Pracownik urzędniczy ds. gospodarki nieruchomościami

Urząd Gminy Nowe Miasto nad WartąO firmie

 • Nowe Miasto nad Wartą, Polska
  Nowe Miasto nad Wartą (pow. średzki), wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą (pow. średzki)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 194/2021
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 20 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami
w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
 
Pracownik urzędniczy ds. gospodarki nieruchomościami
 1. Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą

2. Stanowisko: ds. gospodarki nieruchomościami

3. Wymagania

1. Wymagania niezbędne

a)    obywatelstwo polskie,
b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)   nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie wyższe,
f)    znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. z 2020, poz. 1990), ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr. 32 poz. 191), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
g)   dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
h)   umiejętność analitycznego myślenia.

2. Wymagania dodatkowe

a)      preferowany kierunek wykształcenia: planowanie przestrzenne,
b)      posiadanie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w gospodarce nieruchomościami,
c)      prawo jazdy kat. B.

    4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku
 1. Wydawanie postanowień i decyzji opiniujących projekty podziału nieruchomości
  oraz prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczenia nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami, w tym oddawanie w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem
  i w zarząd.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji mienia, w tym sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego o planowanych dochodach z mienia oraz o planowanych wydatkach na mienie komunalne.
 5. Prowadzenie ewidencji gruntów będących własnością Gminy.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących wieczystego użytkowania gruntów i zmiany wieczystego użytkowania na własność.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie powierzonych zadań, przygotowanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 8. Sporządzenie sprawozdań o udzielenie pomocy publicznej w zakresie gospodarki gruntami.
 9. Zastępstwo stanowiska ds. planowania przestrzennego.
   5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 1. Wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. Rodzaj pracy – umowa o pracę,
 3. Miejsce pracy – Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14,
  6. Wskaźnik niepełnosprawności

Wójt Gminy Nowe Miasto nad Warta informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze tj. w miesiącu grudniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

  7. Wymagane dokumenty
 1. życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego doświadczenia
  oraz wykształcenia,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (kopie świadectw pracy lub zaświadczeń),
 4. kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, uprawnienia, ukończone kursy,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (załącznik nr 1
  do ogłoszenia),
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
  8. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty określone w pkt. VII należy złożyć w terminie do 8 lutego 2021 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą” osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu - decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

  9. Informacje dodatkowe
 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu
  lub nie zawierające kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
 2. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami

w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą

z dnia 20 stycznia 2021 r.

………………………………………                                   …...............………………………

       (imię i nazwisko)                                          (miejscowość i data)

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że:

-     posiadam obywatelstwo polskie,

-     posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

-     nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe                                                                                 

………………………………

(czytelny podpis)

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy