Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: [email protected] lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1.  przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszym ogłoszeniu o pracę w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na odstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
   w związku z ustawą – Kodeks pracy;
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszym ogłoszeniu o pracę na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie
   w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
 5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz
  z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w razie zawarcia umowy o pracę po jej wygaśnięciu w celach archiwalnych przez 50 lat. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji dane zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: [email protected], pocztą tradycyjną na adres Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów,
  ul. Czapskich 4 pok. 103, 30-110 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, ul. Czapskich 4 pok. 103, 30-110 Kraków.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…………………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))oraz zgodnie  z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

…………………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis

Pracownik w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

Uniwersytet JagiellońskiO firmie

Uniwersytet Jagielloński

Gołębia 24

Kraków

top
OFERTA PRACY W CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Miejsce pracy: Kraków

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów poszukuje osoby na stanowisko pracownika administracyjnego (w pełnym wymiarze czasu pracy) w zakresie doradztwa w obszarze aplikowania o środki zewnętrzne oraz realizacji projektów międzynarodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Kandydat/tka powinien spełniać poniższe warunki:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie i wiedza z zakresu przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych (np. Horyzont 2020) lub krajowych (np. NCBiR, NCN);
 • biegła obsługa komputera (MS Office: Word, Excel; Outlook, PowerPoint);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • analityczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów;
 • umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania informacji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy. 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • Obsługa administracyjna projektów, w tym m.in.:
  • doradztwo w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz konsultacji indywidualnych;
  • pomoc w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów;
  • wsparcie kierowników projektów oraz zespołów projektowych w zakresie realizacji projektów;
  • nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i dydaktycznymi w celu wspierania działań związanych z inicjowaniem wspólnej realizacji projektów, w tym udział w przygotowaniu i opiniowaniu umów partnerskich.
aplikuj

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie:

 • CV;
 • listu motywacyjnego;
 • skanu podpisanej informacji i zgody na przetwarzanie danych osobowych

za pomocą przycisku Aplikuj. 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 15 lutego 2020 r. 

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska tylko wybranego kandydata.

bottom
OFERTA PRACY W CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów poszukuje osoby na stanowisko pracownika administracyjnego (w pełnym wymiarze czasu pracy) w zakresie doradztwa w obszarze aplikowania o środki zewnętrzne oraz realizacji projektów międzynarodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Kandydat/tka powinien spełniać poniższe warunki:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie i wiedza z zakresu przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych (np. Horyzont 2020) lub krajowych (np. NCBiR, NCN);
 • biegła obsługa komputera (MS Office: Word, Excel; Outlook, PowerPoint);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • analityczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów;
 • umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania informacji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy. 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • Obsługa administracyjna projektów, w tym m.in.:
  • doradztwo w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz konsultacji indywidualnych;
  • pomoc w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów;
  • wsparcie kierowników projektów oraz zespołów projektowych w zakresie realizacji projektów;
  • nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i dydaktycznymi w celu wspierania działań związanych z inicjowaniem wspólnej realizacji projektów, w tym udział w przygotowaniu i opiniowaniu umów partnerskich.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie:

 • CV;
 • listu motywacyjnego;
 • skanu podpisanej informacji i zgody na przetwarzanie danych osobowych

za pomocą przycisku Aplikuj. 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 15 lutego 2020 r. 

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska tylko wybranego kandydata.

Ogłoszenie archiwalne